Zesde Staatshervorming

Vanaf 1 juli 2014 is de zesde staatshervorming van kracht. Dat betekent dat er heel wat bevoegdheden die tot dan door de Federale Staat werden uitgeoefend, onder het beleid van de Vlaamse overheid vallen. Na een voorziene overgangsperiode is het beheer van verschillende maatregelen op 1 april 2015 effectief naar de Vlaamse overheid gekomen. Op 1 september volgde de maatregel Start- en Stagebonus en op 1 januari 2016 komen nog de dienstencheques en de controle en sanctionering van werkzoekenden over.


Op 1 september 2016 moet nog de regeling rond de loopbaanonderbreking in de openbare sector effectief in de Vlaamse overheid worden ingekanteld.

 

 

Achtergrondinformatie

Hoe zat de bevoegdheidsverdeling tot 1 juli 2014 in mekaar?

De bevoegdheden werkgelegenheid en sociale economie zijn verdeeld over de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. De federale overheid is bevoegd voor het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht (met inbegrip van de werkloosheidreglementering). Het arbeidsrecht is zeer ruim en omvat onder meer het individueel en collectief arbeidsrecht, de arbeidsreglementering, de reglementering inzake het welzijn op het werk.

Om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid vorm te geven, doet de Vlaamse overheid een beroep op haar gemeenschaps- en gewestbevoegdheden.

De gemeenschapsbevoegdheden liggen in eerste instantie op het vlak van professionele vorming en opleiding, en de bijstand aan personen: sociale promotie, beroepsomscholing, beroepsbijscholing, beroepsopleiding en het beleid op het vlak van personen met een arbeidshandicap. Een andere gemeenschapsbevoegdheid regelt het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel én voor akten en bescheiden van ondernemingen,

Onder de Gewestbevoegdheden valt het eigenlijke tewerkstellingsbeleid met arbeidsbemiddeling, tewerkstellingsprogramma’s (zowel de klassieke, tewerkstellingsprogramma’s, werkervaringsprogramma’s als maatregelen die gericht zijn op doelgroepen) en de toepassing van de normen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Op het vlak van sociale economie voert Vlaanderen een beleid rond de inschakeling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maatwerk, lokale diensteneconomie, en het bevorderen van de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wat verandert de Zesde Staatshervorming aan de bevoegdheden?

De bevoegdheden van het beleidsdomein WSE worden met de Zesde Staatshervorming flink uitgebreid. De volgende bevoegdheden komen erbij:

Gewestbevoegheden:

 • arbeidsmarktbegeleiding van rechthebbenden op leefloon en het equivalent leefloon;
 • economische migratie: regionalisering van de regelgevende bevoegdheid voor arbeidskaarten A en B en voor beroepskaarten voor zelfstandigen;
 • controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden;
 • vrijstellingen van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of het volgen van een beroepsopleiding of stage;
 • het doelgroepenbeleid:
  • RSZ-doelgroepenverminderingen;
  • maatregelen inzake de activering van werkloosheidsuitkeringen;
  • allerhande premies;
  • startbaanovereenkomsten globale projecten;
  • federale programma’s inzake sociale economie;
  • start- en stagebonus;
  • gesco-werkgeversbijdrageverminderingen en -trekkingsrechten;
 • dienstencheques (bevordering van de buurtdiensten en –banen);
 • het ervaringsfonds (subsidiëring om oudere werknemers aan het werk te houden);
 • betaald educatief verlof;
 • plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA);
 • outplacement;
 • Uitzendarbeid in het kader van tewerkstellingstrajecten.

Gemeenschaps- én gewestbevoegdheid:

 • bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten om op uitzendarbeid een beroep te doen in hun diensten; ook in de publiekrechtelijke rechtspersonen en de lokale besturen.

Overgangsperiode

Op de dag van de overdracht beschikken de gewesten en gemeenschappen nog niet ten volle over de nodige ‘instrumenten’ (personeel, logistieke middelen, IT …) om hun nieuwe bevoegdheden uit te oefenen. Daarom zijn er afspraken gemaakt tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Deze afspraken, vastgelegd in zogenaamde protocollen, bevatten onder meer hoe lang de overgangsperiode zal zijn en op welke manier het beleid op het vlak van de overgehevelde bevoegdheden tijdens die periode zal uitgevoerd worden.

Meer informatie

Op de koepelwebsite van Vlaanderen vind je meer algemene informatie over de Zesde Staatshervorming zoals bijvoorbeeld alle bevoegdheden die van de federale overheid overkomen.

Voor de bevoegdheden en bijhorende maatregelen die naar het beleidsdomein WSE overkomen, kan je ook terecht op de websites van de betrokken federale diensten: