Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 6 juli 2017

Geert Janssens, hoofdeconoom ETIONDixit

"Participatief ondernemen – meer dan een businessmodel"

Geert Janssens, hoofdeconoom ETION

Bedrijven zijn alsmaar vaker op zoek naar businessmodellen die hen in staat stellen om te overleven in een disruptieve omgeving. De uitdaging is om noodzakelijke hervormingen vroegtijdig te identificeren en ze vervolgens zonder al te veel frictie te implementeren. Wondermodellen bestaan er niet maar ‘participatief ondernemen’ is alvast een aanpak die medewerkers zodanig betrokken maakt dat zijzelf de drijvende kracht worden van de noodzakelijke verandering.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: recente evolutie van de werkzaamheid in Vlaanderen en België, en de positie van Vlaanderen in Europa

In 2016 bereikte het aantal werkenden in Vlaanderen met 2,75 miljoen een recordhoogte. Sinds het begin van deze eeuw is de Vlaamse werkende bevolking vrijwel voortdurend blijven stijgen. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn er ondanks de geringe economische groei toch meer dan 60.000 werkenden bijgekomen. Toch heeft deze positieve evolutie van de tewerkstelling maar weinig invloed gehad op de werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest. Deze bleef sinds 2008 immers schommelen rond 72%. Hieronder gaan we wat dieper in op dit fenomeen, en reiken we een aantal verklaringen aan.

[klik voor artikel...]

Nieuwe oproep voor extra plaatsen Lokale Diensteneconomie (LDE)

In juni 2017 lanceerde Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans een nieuwe oproep voor 170 extra plaatsen in het kader van de lokale diensteneconomie (LDE). Met deze oproep worden in de eerste plaats bijkomende plaatsen voorzien voor bestaande projecten die kunnen aantonen dat ze maximaal inzetten op doorstroom van hun doelgroepwerknemers. Daarnaast geeft de oproep aan bestaande LDE-projecten, die op dit ogenblik wel kwalitatief werken, maar nog niet voldoen aan de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers, de kans om te groeien. Enkel erkende initiatieven of nieuwe initiatieven die ontstaan door fusie van meerdere erkende initiatieven lokale diensteneconomie kunnen intekenen op deze uitbreidingsoproep. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 9 augustus. Alle info over deze oproep vind je op werk.be.

Jaarrapport Toezicht en Handhaving is uit!

Jaarlijks brengt de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie verslag uit over haar werkzaamheden. In het jaarverslag krijg je een overzicht van het aantal uitgevoerde controles en de wijze van optreden binnen de verschillende materies waarvoor de afdeling bevoegd is. Naast het meer cijfermatige overzicht van de werkzaamheden wordt ook aandacht besteed aan inhoudelijke accenten. Zo wordt naast het strategische project ook een hoofdstuk gewijd aan de Administratieve Geldboeten en het externe relatiebeheer. Je vindt het jaarverslag op de website.

Partnerschappen (3 of meer) i.v.m. levenslang leren, innovatie en verandering: Vul onze bevraging in!

Momenteel loopt het transnationaal ESF-project ‘partnerschappen als hefboom voor levenslang leren, innovatie en verandering’ binnen het Departement Werk en Sociale Economie. We willen daarin een grondige inventaris maken van multi-stakeholder partnerschappen die ingezet worden als hefboom voor levenslang leren, innovatie, verandering of een combinatie van al deze thema’s. Belangrijk: enkel wanneer er drie of meerdere partners samenwerken, komt het partnerschap in aanmerking om de vragenlijst in te vullen. Via de inventaris willen we het partnerschappenlandschap in Vlaanderen in kaart brengen en een zicht krijgen op leerrijke praktijken. We willen hierin voortbouwen op een bevraging die reeds in 2012 gebeurde in het kader van excellente partnerschappen. Van daaruit zullen we een selectie maken van multi-stakeholder partnerschappen die we via een diepte-interview grondiger onder de loep zullen nemen. Daarom deze warme oproep om de bevraging in te vullen en ons terug te bezorgen tegen ten laatste 15 september 2017 aan: ariane.rober@wse.vlaanderen.be. Meer informatie over het transnationaal ESF-project kan je hier terug vinden op de website.

Nieuwe premie voor tewerkstelling van langdurig werkzoekenden

Werf je een langdurige werkzoekende aan, dan heb je sinds 1 januari 2017 in bepaalde gevallen recht op een nieuwe premie: de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI).
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De werknemer is 2 jaar Ingeschreven bij VDAB als niet-werkend werkzoekend.
  • De werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar.
  • Het betreft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming).
  • De werknemer is tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • De arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1/1/2017.

De premie kan alleen via een online aanvraag. Je hebt hiervoor 3 maanden de tijd vanaf de datum waarop de werknemer in  dienst komt. In de lopende overgangsperiode is de aanvraagperiode verlengd tot 1 augustus 2017, ongeacht de begindatum van de tewerkstelling. Om de aanvraag te kunnen doen, moet je eerst een specifieke inlogprocedure doorlopen. Je vindt een uitgebreid stappenplan op de website.
Meer informatie vind je op : www.werk.be/awi. De antwoorden op specifieke vragen zijn gebundeld in de rubriek met veelgestelde vragen (FAQ). Geen antwoord op je vraag,  stuur ze dan  naar awi@wse.vlaanderen.be.

Voorbereiding nieuwe generatie sectorconvenants

Met het sectorevent op 19 juni 2017 werd het startschot gegeven voor een nieuwe generatie sectorconvenants voor de periode 2018-2019. In deze generatie blijven de drie decretale kapstokken het vertrekpunt. Dit zijn de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, competentiebeleid en evenredige arbeidsdeelname. Nieuw is dat hierbinnen 7 inhoudelijke thema’s bepaald werden waarop de sectoren zullen werken. Daarnaast werd de resultaatsfinanciering opgetrokken naar 20%. Alle informatie over de sectorconvenants 2018-2019 kan u vinden op onze website.

Nieuwe publicaties en onderzoek: FOT-barometer, VIONA-onderzoek en OESO