Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 8 december 2015

Caroline Copers, voorzitter SERVDixit

"In het banenpact zetten we ondersteuning van groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt centraal"

Caroline Copers, voorzitter SERV

Door de zesde staatshervorming komt een belangrijk deel van het arbeidsmarktbeleid naar Vlaanderen. Dat is o.a. het geval voor het doelgroepenbeleid en betaald educatief verlof. Bij het afsluiten van het Vlaams Regeerakkoord engageerde de Vlaamse Regering zich al om over deze nieuwe en bestaande bevoegdheden een banenpact met de sociale partners te sluiten.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Waarom daalt de Vlaamse werkloosheid zo traag?

De Europese werkloosheidsgraad gaat al sinds het midden van 2013 in dalende lijn. In Vlaanderen is deze dalende trend echter veel minder uitgesproken. Pas in juli 2015 kon de VDAB een voorzichtige daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden aankondigen. Zoals we in dit bericht zullen uitleggen, heeft dit te maken met veranderingen in de federale wetgeving, en niet met de economische conjunctuur.

[klik voor artikel...]

Website MVO Vlaanderen vernieuwd

Half november werd met een de bekendmakingscampagne op radio en websites voor ondernemers de vernieuwde www.mvovlaanderen.be gelanceerd. De nieuwe site heeft meer oog voor de noden van de individuele gebruiker die vragen heeft rond de duurzaamheidsuitdagingen in zijn sector. De website, met jaarlijks 80.000 bezoekers, groeide doorheen de jaren uit tot een start- en ontmoetingsplaats voor ondernemers en iedereen met een interesse in duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

[klik voor artikel...]

De Vlaamse dienstencheques komen eraan

Door de Zesde Staatshervorming zijn de Gewesten vanaf 1 januari 2016 bevoegd voor de dienstencheques en zal de Vlaamse overheid de exclusieve bevoegdheid krijgen over het beheer van de dienstencheques in Vlaanderen. Na een publieke offerteaanvraag heeft het Vlaams Gewest de uitgifte van dienstencheques toevertrouwd aan Sodexo, die reeds sinds 2008 zorgt voor de uitgifte van de dienstencheques. Met de keuze voor Sodexo is de continuïteit naar de gebruikers, de dienstencheque-ondernemingen en de dienstencheque-medewerkers gegarandeerd.

[klik voor artikel...]

Werkplek21: sleutelproject om werkplekleren te versterken

Het is de ambitie van de Vlaamse regering om van duaal leren een volwaardige kwalificerende leerweg te maken. Partners uit de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs werken nu de krijtlijnen hiervoor uit. Dat gebeurt onder meer aan de hand van 4 concrete sporen. SYNTRA Vlaanderen is als neutrale regisseur van de werkcomponent trekker van het eerste spoor, sleutelproject Werkplek21. Doelstelling: het uitbouwen van de regiefunctie, onderzoeken wat nodig is om de kwaliteit van de werkplek als leeromgeving te verzekeren, en het aanbod aan leerwerkplekken versterken.

[klik voor artikel...]

De Vlaamse Sociale Economie: Stand van zaken 2014

Het Vlaamse beleidsdomein Sociale Economie heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om professioneel te groeien. Deze mensen zijn niet of nog niet klaar om te werken in het normale economische circuit zonder ondersteuning of begeleiding. In 2014 werden 26.657 doelgroepwerknemers tewerkgesteld binnen de sociale economie, verdeeld over verschillende maatregelen: maatwerk (de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen), invoegondernemingen (in uitdoof), lokale diensteneconomie en arbeidszorg. De grootste maatregel maatwerk stelde iets meer dan 8 op 10 werknemers uit de totale groep tewerk. De vertegenwoordiging van kansengroepen en de uitstroom naar werk variëren naar gelang de maatregel:

  • Binnen de vroegere Beschutte Werkplaatsen zijn alle begunstigden personen met een arbeidshandicap. Personen van niet-EU zijn vooral vertegenwoordigd in de Lokale Diensteneconomie, en 50-plussers bij de sociale werkplaatsen.
  • De uitstroom naar werk ligt in relatieve termen het hoogst bij de (uitdovende) invoegbedrijven die dienstencheque-activiteiten uitvoeren. Drie derde van de werknemers die de maatregel in 2014 verlieten stroomde uit naar werk.

Een uitgebreidere analyse van de Vlaamse Sociale Economie is terug te vinden op onze website.

Beleidsbrieven 2015-2016 van Werk en Sociale Economie

In oktober werden de eerste beleidsbrieven van deze legislatuur opgesteld en in het Vlaams parlement besproken. De jaarlijkse beleidsbrieven omvatten de plannen die de concrete uitwerking van de beleidsnota van de ministers verder gestalte moeten gegeven. Je kan de Beleidsbrieven 2015-2016 van Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie en die van Sociale Economie op onze website raadplegen.

Herbekijk toespraak David Erdal op het laatste Coöperatief Ondernemen evenement

Op 20 oktober 2015 namen een 250-tal geïnteresseerden deel aan het Vijfde evenement over coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Gastspreker voor het plenaire avondgedeelte was David Erdal. De gevierde Schotse ondernemer, auteur en adviseur gaf toelichting bij de voordelen van ‘employee buyouts’. Je kan zijn toespraak integraal herbekijken op www.werk.be/samenondernemen

Nieuw gepubliceerd onderzoek

Recent werden de volgende VIONA- en WSE-rapporten afgerond en gepubliceerd:

Nieuwe VIONA-rapporten

Nieuwe WSE-rapporten