Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 16 december 2014

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: De Vlaamse werkloosheid bereikt haar kantelpunt

In de loop van 2014 is de groei van de Vlaamse werkloosheid sterk vertraagd. In januari 2014 nam het aantal niet-werkende werkzoekenden nog met +11,5% toe, maar in november 2014 was dit tempo gedaald tot +1,9%. Bij jongeren en kortdurig werkzoekenden zien we zelfs al een werkloosheidsdaling. Dit lijkt er op te wijzen dat we dicht bij een kantelpunt zijn, en dat een algemene werkloosheidsdaling mogelijk niet meer ver af is. Het is echter onzeker of ook laaggeschoolden van deze daling zullen kunnen profiteren.

[klik voor artikel...]

Regularisatie contingentgesco's

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (GESCO's) bij lokale besturen geregulariseerd worden. Hieronder worden de gesco's verstaan uit de contingentovereenkomsten. Die werden afgesloten in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 "houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen". De regularisatieoperatie van die contingentgesco's gaat in op 1 april 2015. De betrokken besturen zijn hierover in november geïnformeerd via een brief van de Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters. Meer info vind je op de website.

Omzendbrief verhoogde staatstoelage voor leefloners

Door de Zesde Staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners en voor de financiële incentives die via het doelgroepenbeleid worden geboden. Om de continuïteit van het activeringsbeleid bij de OCMW's te waarborgen, heeft de Vlaamse minister van Werk beslist om de maatregelen uit de omzendbrief van 15 maart 2013 "betreffende artikel 60 § 7, verhoogde staatstoelage 2013" te verlengen. Concreet betekent dit dat het budget dat voor 2014 werd toegekend voor alle Vlaamse OCMW's, ongewijzigd blijft in 2015. Meer info vind je op de website.

Verlenging werkervaring

De Vlaamse minister van Werk heeft beslist om de werkervaringsprojecten te verlengen tot 30 september 2015. Arbeidscontracten die in afwachting van deze verlenging werden beperkt tot 30 juni 2015, zullen in het betalingssysteem van het Departement Werk en Sociale Economie automatisch worden verlengd in het geval de totale termijn van 12 maanden voor een doelgroepwerknemer nog niet werd bereikt. De samenwerkingsovereenkomst tussen promotor en leerwerkbedrijf moet verlengd worden tot 30 september 2015. Meer info vind je op de website.

Arbeidsmarktcongres 2015

Op woensdag 11 februari 2015 organiseert het Steunpunt WSE in samenwerking met het Departement WSE voor de zevende keer een arbeidsmarktcongres. Het doel van het congres is om op basis van onderzoek en ervaringen het debat over de werking van de arbeidsmarkt aan te scherpen. Naar aanleiding van 20 jaar VIONA-arbeidsmarktonderzoek zal op deze dag het beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen en de afstemming tussen onderzoek en beleid extra onder de aandacht worden gebracht. Het programma omvat drie inhoudelijke blokken: 1) De Vlaamse arbeidsmarkt: een terugblik, 2) Drie thematische parallelsessies waarin o.m. de resultaten van recent onderzoek worden toegelicht (‘Loopbanen en loopbaanbeleid’, ‘Competentieontwikkeling en competentiebeleid’ en ’Activering en  activeringsbeleid’) en 3) een panelgesprek over het belang en de oriëntering van het beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen. Het congres vindt plaats op woensdag 11 februari 2015 van 11.45 tot 17.45 uur in het Provinciehuis Vlaams-Brabant (Provincieplein 1, 3010 Leuven). Het volledige programma met de mogelijkheid tot online inschrijving vind je op de website van het Steunpunt WSE.

Arbeidsparticipatie van mensen met langdurige gezondheidsproblemen (publicatie)

Elk kwartaal wordt in alle EU-landen een grootschalige enquête naar de arbeidskrachten gehouden, de Labour Force Survey (LFS), in Vlaanderen ‘Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)’ geheten. In België wordt daartoe een representatieve steekproef van 15 à 16.000 respondenten uit de bevolking van 15-64 jaar getrokken, waarvan iets meer dan de helft uit het Vlaamse Gewest komt. De gegevens worden per kwartaal geanalyseerd, maar worden ook per jaar samengevoegd.

[klik voor artikel...]

Afgeronde onderzoeken

Recent werden de volgende VIONA- en WSE-rapporten opgeleverd en vrijgegeven:
Nieuw VIONA-rapport

Nieuwe WSE-rapporten