Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 21 oktober 2014

Wouter Van Bellingen, nieuwe directeur van het MinderhedenforumDixit

"Arbeidsmarkt zit vol obstakels voor minderheden"

Wouter Van Bellingen, nieuwe directeur van het Minderhedenforum

Mensen met een migratieafkomst hebben te kampen met discriminatie, niet-erkende diploma's en te strenge taalvereisten. Ze hebben meer dan wie ook nood aan leerwerkgaranties, stages en werkplekleren en alternatieve assessmentvormen. Op vele tewerkstellingsmaatregelen kunnen ze geen beroep doen omdat ze niet lang genoeg in ons land werken. Hun situatie is zeer specifiek. De Vlaamse regering moet gericht de obstakels wegwerken.

[klik voor artikel...]

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Integratie op de Vlaamse Arbeidsmarkt

Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-EU herkomst is in het laatste decennium steeds een aandachtspunt geweest van de Vlaamse Regering. In het Pact van Vilvoorde (2001) en, later, in het Pact 2020 (2009) hebben de Vlaamse Regering, de sociale partners, de Verenigde Verenigingen en de Vlaamse administratie zich geëngageerd om de arbeidsdeelname van personen met een niet-EU herkomst flink te bevorderen. In het Pact 2020 wordt als doelstelling niet alleen een gemiddelde jaarlijkse groei van minstens 1 procentpunt van hun arbeidsdeelname beoogd, maar wordt ook nagestreefd om verschillen in arbeidsdeelname weg te werken en discriminatie op de werkvloer uit te bannen tegen 2020.

De tussentijdse stand van zaken van deze vooropgestelde doelstellingen op basis van de recent beschikbare herkomstgegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) tonen een gunstige evolutie. De werkzaamheidsgraad van de personen met een niet-EU herkomst neemt toe en de grote verschillen in arbeidsdeelname met personen van Belgische herkomst zijn de voorbije jaren kleiner geworden. Andere bronnen daarentegen (bvb. Enquête Arbeidskrachten) bevestigen deze gunstige evolutie niet. De gunstige evolutie is ook niet voldoende om het vooropgestelde groeipad van 1 procentpunt per jaar te benaderen. Deze bijdrage gaat over de arbeidsmarktdeelname van mensen met een vreemde herkomst en de belemmeringen die zij tegenkomen op de arbeidsmarkt enerzijds, en over het gevoerde beleid om hun kwetsbare positie te verbeteren anderzijds. Lees het volledige artikel.

Deze bijdrage maakt deel uit van de recentelijke studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering 'Internationale migraties en migranten in Vlaanderen' die recente internationale migratietrends en de aanwezigheid van vreemdelingen, immigranten en personen van vreemde herkomst in kaart brengt.

Nieuwe reeks begeleidingssessies duurzaamheidsverslaggeving

In oktober start een nieuwe editie van het succesvolle begeleidingstraject ikMVOok. In 2013 heeft ikMVOok 78 organisaties geïnspireerd en begeleid in duurzaamheidscommunicatie. Dit resulteerde in 33 duurzaamheidsverslagen, waarvan één zelfs de Award Best Belgian Sustainability Report won. ikMVOok is een initiatief van MVO Vlaanderen en haar partners waarbij in elke provincie vier gratis werkateliers georganiseerd worden over duurzaamheidsrapportering.

Duurzaamheidscommunicatie volgens de regels van de kunst

Een duurzaamheidsverslag, opgesteld volgens de GRI (Gobal Reporting Initiative) richtlijnen, is de meest objectieve communicatietool voor duurzaamheidsinspanningen. Via de werkateliers ikMVOok worden bedrijven en organisaties stap voor stap begeleid naar een aantrekkelijk duurzaamheidsverslag. Aan de hand van tips en cases leren ze MVO te integreren in hun businessmodel en meerwaarde te creëren voor organisatie, klanten en de maatschappij. Er is ruimte voor een theoretische schets, voor inspiratie en individuele begeleiding.

infographic

Concreet:

Data, locaties en inschrijvingen vind je op de website.

Drie VIONA-projectoproepen

De Vlaamse minister van Werk heeft op 15 oktober drie nieuwe VIONA-projectoproepen voor een studieopdracht goedgekeurd. De topics zijn:

Alle projectvoorstellen kunnen tot maandag 3 november 2014 om 16u worden ingediend.

Meer informatie over deze oproepen

Afgeronde onderzoeken

Recent werden enkele VIONA- en WSE-rapporten afgerond en voor publicatie vrijgegeven.

Nieuwe VIONA-rapporten

Nieuwe WSE-rapport