Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 24 juni 2014

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Met meer mensen langer aan het werk

De kern van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zit vervat in een reeks doelstellingen die Vlaanderen opstelde in het kader van de EU-2020 strategie en het Pact 2020. Deze doelstellingen beogen een hogere arbeidsdeelname, competentieversterking en meer werkbaarheid. Vandaag zijn net geen 72 op 100 Vlamingen op arbeidsleeftijd aan het werk. Dat cijfer willen en moeten we opkrikken tot 76% in 2020 willen we de economische afhankelijkheidsratio en bijgevolg onze sociale bescherming op een aanvaardbaar peil houden in het licht van de vergrijzing. Dit wordt de belangrijkste uitdaging voor het arbeidsmarktbeleid in de nieuwe legislatuur, maar dit zal niet evident zijn in conjunctureel precaire tijden. Vanuit het beleidsdomein WSE werden alvast enkele beleidslijnen uitgetekend die ertoe moeten bijdragen dat we in Vlaanderen met meer mensen langer en anders werken. Deze voorstellen zijn opgenomen in de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse Regering 2014-2019.

[klik voor artikel...]

Integratie van het Vlaams Subsidieagentschap WSE in het Departement WSE

In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering om het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie te verminderen is er binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) een organisatieverandering doorgevoerd. Het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (VSAWSE) is vanaf 1 juni in het Departement Werk en Sociale Economie geïntegreerd.

[klik voor artikel...]

Nieuw beleidskader werk en zorg goedgekeurd

Op 23 april 2014 werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het decreet betreffende wserk- en zorgtrajecten goedgekeurd. Binnen het nieuwe beleidskader betreffende werk- en zorgtrajecten richten we ons specifiek naar personen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen niet, nog niet of niet meer op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarbij zetten we de expertise van zowel het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) als van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in om voor deze doelgroep een optimale participatie te realiseren. Daarnaast zullen de beleidsdomeinen WSE en WVG elk apart, in de volle breedte van hun bevoegdheden, moeten blijven investeren in capaciteit en innovatie, om zo de toeleiding naar deze trajecten en vervolgtrajecten mogelijk te maken. De goedkeuring van het decreet was een mooi resultaat van een langdurig en intensief proces van overleg tussen de beleidsdomeinen, het werkveld en de stakeholders. Tegelijkertijd is het slechts een startpunt van een verdere samenwerking en uitbouw van een structureel kader. De volledige tekst van het decreet vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Stelsel Leren en Werken: een stand van zaken

Het welslagen van de alternerende opleiding binnen het stelsel Leren en Werken wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de combinatie van werken en leren wordt gerealiseerd. Jongeren die hun opleiding combineren met werkervaring hebben meer kansen op de arbeidsmarkt dan leeftijdsgenoten die geen ervaring opdoen. In de voorbije jaren is echter gebleken dat de invulling van de werkcomponent niet altijd even succesvol gerealiseerd werd binnen het stelsel Leren en Werken en dat een bijsturing van het stelsel zich opdringt.

[klik voor artikel...]

Nieuwe organisatie In-C ondersteunt 800 bedrijven in sociale economie

De ondersteunende organisatie voor sociale economie, voorheen CollondSE, draagt voortaan de naam In-C. Een nieuw team, dat bestaat uit directeur Mark Vanhumbeeck en stafmedewerker Katrien Seynaeve, trekt de kar. In-C krijgt een eigen werkingsbudget, dat het binnen de krijtlijnen van een convenant met de Vlaamse regering mag aanwenden. De vernieuwde website www.socialeeconomie.be is een eerste concreet resultaat. De ondersteunende organisatie voor sociale economie, voorheen gekend onder de namen CollondSE en Vosec, kreeg een nieuwe naam: In-C. De nieuwe directeur van In-C is Mark Vanhumbeeck, voorheen beleidsadviseur bij de VLAB (de Vlaamse federatie beschutte werkplaatsen). Samen met stafmedewerker Katrien Seynaeve neemt hij zijn intrek in het Ondernemershuis in Mechelen, het nieuwe hoofdkwartier.

[klik voor artikel...]

Handboek gemeenschapsmunten beschikbaar

Het handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 'Maak je buurt uitmuntend!’ werd ontwikkeld in opdracht van het Team Stedenbeleid in samenwerking met het Departement WSE. Gemeenschapsmunten zijn een prima beleidshefboom voor bestuurders of professionele dienstverleners om co-creatie en vrijwilligerswerking te versterken. Wereldwijd werden hiermee al schitterende resultaten geboekt. Ook in ons land leverden projecten (onder meer in Gent, Turnhout en Brussel) leerrijke ervaringen op. Het handboek laat je kennismaken met de talloze mogelijkheden van gemeenschapsmunten. Het is vooral een praktische gids, een doe-boek dat je als bestuurder of organisatie toelaat de juiste keuzes te maken en stappen te zetten, uiteraard niet gewoon voor, maar vooral met de burgers. Het biedt een systematisch overzicht van wat er bij de opstart van een gemeenschapsmunt komt kijken. Hiermee kun je als lokaal bestuur of organisatie precies inschatten welke kennis je zelf al in huis hebt en voor welke delen je beter kan samenwerken met externe deskundigen.