Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 19 december 2013

DIXIT  "We moeten durven innoveren en creatief zijn"

Wouter De Geest, Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen en Voorzitter Industrieraad Vlaanderen

"We moeten durven innoveren en creatief zijn"

Wouter De Geest, Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen en Voorzitter Industrieraad Vlaanderen

De globalisering en technologische vooruitgang maken dat de industrie zich continu moet transformeren om competitief te kunnen blijven. Vlaanderen heeft sterke troeven in handen waarop het kan bouwen om die ambitieuze transformatie te realiseren. We denken hierbij o.m. aan een open economie, een aantal gunstige liggingsfactoren, een getalenteerde bevolking. Ook hier moeten we durven innoveren en creatief zijn. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Laaggeschoolde jongeren lopen het grootste risico op langdurige werkloosheid

In vergelijking met andere Europese landen en regio’s kent Vlaanderen een relatief lage jeugdwerkloosheidsgraad (12,8%) en een hoge werkzaamheidsgraad (77,3%) voor de 15-24-jarigen uitgezonderd de studenten. De arbeidsmarktkansen zijn voor laaggeschoolde jongeren echter heel wat minder gunstig dan voor hooggeschoolde jongeren. Laaggeschoolden zijn sterk oververtegenwoordigd binnen de Vlaamse jeugdwerkloosheid en lopen ook een beduidend hoger risico op langdurige werkloosheid. [klik voor artikel...]

naar boven

De beleidsbarometer 2013 is uit!

Op 10 juli 2008 keurde de Vlaamse Regering het decreet ‘leren en werken’ goed. Deze ambitieuze hervorming had onder meer een “voltijds engagement” van leren en werken voor ogen. Werkervaring tijdens het traject van leren en werken is immers cruciaal om nadien een job te vinden.
Uit de beleidsbarometer van het Departement WSE blijkt dat het aantal jongeren met een werkplek in het normaal economisch circuit de afgelopen jaren is afgenomen van bijna 6.400 in 2008 tot ruim 5.600 in 2013, terwijl het totaal aantal leerlingen in het stelsel gestaag toenam (van bijna 10.800 in 2008 tot 11.700 in 2013). In de leertijd is er sprake van een dalende instroom van leertijdjongeren, terwijl het aantal DBSO-leerlingen en bijgevolg de vraag naar werkervaringsplaatsen blijft toenemen.
Deze cijfergegevens en meer vind je terug in de vijfde uitgave van de Beleidsbarometer, een reeks waarin het departement Werk en Sociale Economie jaarlijks één beleidsthema belicht.
In de voorliggende beleidsbarometer komt het stelsel Leren en Werken aan bod, waarbij eerst de structurele opbouw van het stelsel Leren en Werken in kaart wordt gebracht. Daarna wordt dieper ingegaan op enkele kerncijfers met betrekking tot het stelsel, waarbij de focus voornamelijk ligt op leerlingen die arbeidsrijp en -bereid zijn gescreend en al dan niet de werkcomponent (via arbeidsdeelname/praktijkopleiding) in de reguliere arbeidsmarkt invullen. Ten slotte bieden we een juridisch en inhoudelijk overzicht van de opleidingsstatuten in een vergelijkend perspectief.

naar boven

Uitbreiding Monitor Werk en Sociale Economie

De Monitor Werk en Sociale Economie geeft aan de hand van tabellen en figuren een overzicht van het aantal deelnemers aan een beleidsprogramma bij het begin van het jaar, de in- en uitstroom in de loop van het jaar en de toestand op het einde van het jaar. De gegevens kunnen worden opgevraagd voor alle deelnemers, of voor deelgroepen op basis van geslacht, leeftijd, scholingsniveau, etniciteit en arbeidshandicap. De gegevens zijn beschikbaar voor alle Vlaamse provincies en RESOC's. Er is ook een beperkte rapportering beschikbaar op het niveau van de centrumsteden. Sinds kort omvat de Monitor Werk en Sociale Economie data over de beschutte werkplaatsen. [klik voor artikel...]

naar boven

Inspirerende OESO/LEED-publicatie over lokale initiatieven om arbeidsmarktkansen van kwetsbare werkzoekenden te versterken

Het rapport ‘Tackling long-term unemployment amongst vulnerable groups’ vormt de neerslag van de OESO/LEED conferentie van juni 2012 in Trento, waar elf lokale projecten (waaronder drie uit Vlaanderen) gepresenteerd werden die telkens specifiek gericht waren op een welbepaalde categorie van weinig kansrijke langdurig werkzoekenden. Ervaringen werden uitgewisseld, kritische succesfactoren geïnventariseerd, overdraagbaarheid besproken – een kritische reflectie op elk project om er een aantal algemene lessen uit te kunnen trekken. De neerslag daarvan vindt u in het rapport. [klik voor artikel...]

naar boven

Noteer 4 februari: event Coöperatief Ondernemen

Op 4 februari vindt opnieuw het jaarlijks event Coöperatief Ondernemen plaats in KunstenCentrum Vooruit. Noteer deze datum in je agenda en ontdek of de coöperatie goed geplaatst is om antwoorden te bieden op de uitdagingen van vandaag. Houd de website in het oog voor meer info.

naar boven

Happening Nieuw Industrieel Ondernemen op 13 en 14 maart

Vlaanderen wil een topregio zijn. Daarvoor heeft het een toonaangevende industrie nodig. Wat dat betekent, kan u zelf nagaan tijdens de Nieuw Industrieel Ondernemen Happening. Wie aan de top wil staan moet altijd één stap voor zijn. Hoe? Dat is de kernvraag om dit inspiratiemoment in Waagnatie te Antwerpen. Houd die twee dagen alvast vrij om kennis te maken met toonaangevende voorbeelden uit de praktijk. Laat uw stem horen en wissel ervaring uit tijdens de interactieve workshops of kom langs op de job- en stagebeurs. Meer concrete informatie volgt in januari. Hou uw mailbox in de gaten of check www.nieuwindustrieelondernemen.be.

naar boven

Oproep opstart van een coöperatie

De beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 zet in op een sociale economie waarin het innovatiegehalte op vlak van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen optimaal wordt uitgebouwd en benut. Een van de beleidsopties is de principes van het coöperatief ondernemen op te waarderen.
Deze ambities werden in 2011 en 2012 vertaald in 3 oproepen (respectievelijk vanuit het Vlaams Subsidieagentschap WSE en het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen vzw) o.a. rond pilootprojecten om te komen tot verschillende organisatie- en financieringsmodellen voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen. De oproepen maken deel uit van een breed palet aan acties, die de minister groepeerde in een strategisch actieplan coöperatief ondernemen.
De nieuwe oproep/subsidie (met 3 indieningsmomenten: 15.10.2013, 15.12.2013 en 15.02.2014) heeft als doelstelling om startende coöperaties bij hun opstart te ondersteunen. Meer info op de website.

naar boven