Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 3 juli 2013

DIXIT  "De loopbaancheque: nieuw landschap van loopbaanbegeleiding vanaf 1 juli"

Goele Vermeiren,  expert loopbaanbegeleiding, VDAB

"De loopbaancheque: nieuw landschap van loopbaanbegeleiding vanaf 1 juli"

Goele Vermeiren, expert loopbaanbegeleiding, VDAB

Als je meer voldoening in je werk zoekt, als je aan een nieuwe carrièrestap toe bent of als je andere vragen hebt over je loopbaan, dan kan je loopbaanbegeleiding volgen. Heel wat mensen hebben de stap naar loopbaanbegeleiding al gezet. Dat levert heel boeiende resultaten en ervaringen op. Dat mocht ik zelf jarenlang meemaken in mijn job als loopbaanbegeleider bij de VDAB. Sommige mensen beslissen om het roer helemaal om te gooien en durven eindelijk de stap te zetten waar ze al lang van dromen, anderen komen (soms na veel twijfel en reflectie) dankzij de loopbaanbegeleiding eindelijk tot de conclusie dat ze goed zitten waar ze zitten. Ze hebben de balans grondig kunnen opmaken. Soms hoeven ze alleen een paar kleine dingen aan te pakken die hun werkbeleving sterk kunnen verbeteren. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: 10 feiten die schoolverlaters moeten kennen wanneer ze afstuderen

Deze zomer zullen vele duizenden net afgestudeerde jongeren hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Een arbeidsmarkt die ze niet altijd even goed kennen, en waarover ze uiteenlopende verhalen horen. Om hen te helpen zetten we een aantal feiten op een rijtje. [klik voor artikel...]

naar boven

Jaarrapport Inspectie Werk & Sociale Economie 2012 staat online

Jaarlijks brengt de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie verslag uit over haar werkzaamheden. In het Jaarverslag lees je traditiegetrouw een overzicht van het aantal uitgevoerde controles en de wijze van optreden binnen de verschillende materies waarvoor zij bevoegd is. Maar er is ook aandacht voor de kwaliteit van het inspectieoptreden. Die wordt blijvend versterkt en verbeterd door onder meer kwaliteitscontrole, intervisie, procesbeheer, vorming en ICT-ondersteuning. Daarnaast blijft samenwerking met andere inspectiediensten een belangrijke doelstelling in het kader van efficiëntie en effectiviteit. Meer details lees je in het jaarverslag zelf, dat je kunt ontdekken op onze website.

naar boven

EAD-instrumenten breder en kwaliteitsvoller inzetten

 

Op 7 juni keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid. Dit besluit is het gevolg van een goedkeuring door al de sociale partners en betrokkenen bij het beleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit om dit beleid een essentieel onderdeel te maken van een geïntegreerd strategisch HR- en loopbaanbeleid geïnspireerd door de loopbaanvisie. De huidige instrumenten, vier structurele projecten, convenants met de regio’s, convenants met de sectoren en de loopbaan- en diversiteitsplannen worden breder en kwaliteitsvoller ingezet. Daarbij gaat er ook aandacht naar een versterking op het vlak van samenwerking en afstemming. Via deze instrumenten kunnen bedrijven en organisatie aan loopbaan- en diversiteitsbeleid werken op vier domeinen: duurzame diversiteit, competentieontwikkeling, werkbaarheid/werkvermogen/werkgoesting en organisatievernieuwing en –innovatie. Binnen het hele instrumentarium worden acties gekoppeld aan het Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie. Klik voor de tekst van het BVR.

naar boven

Goedkeuring W²-Conceptnota

 

Op 14 juni keurde de Vlaamse Regering de conceptnota W² goed. Deze conceptnota moet de basis vormen voor een decreet over de samenwerking tussen de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie (WSE) en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voor de ondersteuning en begeleiding van personen die niet, nog niet of niet meer betaalde arbeid kunnen verrichten. In de uitwerking staat de optimale participatie van de persoon aan de maatschappij centraal. We willen daarbij kijken vanuit de mogelijkheden en de competenties eerder dan vanuit de beperkingen en de diagnoses. Het decreet zal de vorm van een aanbouwdecreet krijgen. In eerste instantie willen we de activeringstrajecten en trajecten maatschappelijke oriëntatie te regelen. We kunnen hiervoor lessen trekken uit de diverse projecten rond de begeleiding van werkzoekenden met een medische, mentale, psychische of psychiatrische (MMPP) problematiek, trajecten voor personen in armoede, begeleiding van personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, voorbeelden in het kader van de art. 107-projecten of de samenwerkingsovereenkomst tussen RIZIV, mutualiteiten en VDAB. De financiering en organisatievoorwaarden voor de arbeidszorgvloeren in deze trajecten zullen we uitwerken. In tweede instantie willen we ook voor de arbeidsmatige activiteiten een juridisch kader bouwen. Bij de goedkeuring van het ontwerpdecreet maken we een inventaris van de huidige arbeidszorgvloeren. De tekst van de conceptnota vind je op onze website. Voor meer info kan je ook terecht bij Patricia Vroman van het Departement WSE.

naar boven

Communicatieplatform nieuw industrieel ondernemen gestart

Het communicatieplatform voor nieuw industrieel ondernemen staat online. U kan het consulteren op www.nieuwindustrieelondernemen.be. Het platform is er voor iedereen die belang stelt in de toekomst van de industrie in Vlaanderen en met name voor  alle ondernemers. De website www.nieuwindustrieelbeleid.be blijft intussen bestaan als kanaal voor overheidscommunicatie.
[klik voor artikel...]

naar boven

Presentaties studievoormiddag “Werken aan het Huis van Werkvermogen” beschikbaar

Op 18 juni 2013 organiseerde het Departement WSE een studievoormiddag rond het Huis van Werkvermogen. De resultaten van de ESF-haalbaarheidsstudie werden voorgesteld. We lieten de deelnemers kennismaken met de brochure ‘Werken aan het Huis van Werkvermogen – De sleutel tot duurzame inzetbaarheid’. Vervolgens werd via workshops ingegaan op maatregelen en acties die door organisaties kunnen genomen worden op één of meerdere verdiepingen van het Huis van Werkvermogen. De presentaties van deze studievoormiddag zijn nu beschikbaar op onze website.

naar boven