Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 3 juli 2012

DIXIT  "MVO: Knoopt Vlaanderen de eindjes aan elkaar?"

Bernard Mazijn

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Knoopt Vlaanderen de eindjes aan elkaar?"

Bernard Mazijn, Afgevaardigd Bestuurder van Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vzw, Docent 'Duurzame Ontwikkeling' aan Universiteit Gent

Hoeveel keer per jaar staan handelsmissies op de agenda? Afgaand op de persberichten is Oost en West, Noord en Zuid geen onbekend terrein voor ons bedrijfsleven en de politieke leiders in Vlaanderen. Maar kennen ze de ketens die Vlaanderen met de rest van de wereld verbinden? Vanuit het oogpunt duurzame ontwikkeling wel te verstaan, rekening houdend met overwegingen van ecologische, sociale en economische aard. Even duiden. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Ondernemerschap in opmars

Grafiek

De afgelopen tien jaar is het aantal zelfstandigen (excl. helpers) met ruim 85.400 toegenomen. Waren er in 2000 nog ruim 453 duizend zelfstandigen, in 2010 was dit al gestegen tot bijna 539 duizend zelfstandigen. Hun aandeel in de beroepsbevolking groeide van 9,9 procent in 2003 naar 10,9 procent in 2010. De overgrote meerderheid van de zelfstandigen zijn mannen. Het vaakst werken zij in de handel, de nijverheid of oefenen ze een vrij beroep uit. Ook vinden steeds meer niet-Belgen en 50-plussers hun weg naar ondernemerschap, zo blijkt uit de cijfers van de RSVZ. [klik voor artikel...]

naar boven

Jaarrapport Inspectie Werk en Sociale Economie 2011

Grafiek

Jaarlijks brengt de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie verslag uit over haar werkzaamheden onder de vorm van een jaarrapport. Daarin leest u traditiegetrouw een overzicht van het aantal uitgevoerde controles en de wijze van optreden binnen de verschillende materies waarvoor Inspectie Werk en Sociale Economie bevoegd is. Naast het meer cijfermatige overzicht van de werkzaamheden, wordt ook aandacht besteed aan organisatiebeheer en kwaliteitsmanagement.

naar boven

VLAMT! De aanval is de beste verdediging

Geen gebrek aan uitdagingen voor werkgevers in Vlaanderen! Ontwikkelingen op het vlak van maatschappij, economie, demografie, en technologie bieden kansen en bedreigingen met het oog op de toekomst. Ondernemingen en organisaties kunnen hier enkel succesvol op inspelen indien ze de nodige competenties ontwikkelen. Dit blijkt in Vlaanderen echter geen evidentie. Al jaar en dag geraken voor een heel aantal beroepen de vacatures moeizaam ingevuld. Dit wijst erop dat vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt te weinig aansluiting vinden. We moeten manieren vinden om het aanbod op de arbeidsmarkt bij te sturen in de richting van een snel veranderende vraag. Indien we hier niet in slagen, zal het knelpuntkarakter van onze economie aanhouden, of zelfs versterken. [klik voor artikel...]

naar boven

14 Pilootprojecten coöperatief ondernemen goedgekeurd. Nieuwe oproep gelanceerd.

De beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 wil inzetten op een sociale economie waarin het innovatiegehalte op het vlak van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen optimaal wordt uitgebouwd en benut. Een van de beleidsopties is de opwaardering van de principes van het coöperatief ondernemen. De Vlaamse minister van Sociale Economie lanceerde daarom in 2011 een eerste oproep 'pilootprojecten coöperatief ondernemen'. Gezien de grote vraag werd er in het voorjaar 2012 een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF). [klik voor artikel...]

naar boven