Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 24 april 2012

DIXIT  "Van citroenloopbaan naar fruitsla"

Lisa Coppin, projectontwikkelaar diversiteit bij RESOC Leuven

"Van citroenloopbaan naar fruitsla"

Lisa Coppin, projectontwikkelaar diversiteit bij RESOC Leuven

In "De Standaard" van 30 maart las ik onder de titel "Citroenloopbaan maakt 50 plussers ziek" het alarmerende bericht dat het langdurig ziekteverzuim blijft stijgen, vooral bij de 50 plussers. Volgens onderzoekers van de AMS (Antwerp Management School) heeft dit te maken met de hoge werkdruk tijdens een loopbaan die steeds korter wordt en ligt de oplossing in meer zelfsturing en op tijd gas terug nemen. [klik voor artikel...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Vlaamse arbeidsmarkt aarzelt maar blijft jobs creëren

Uit de meest recente voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijkt dat de Belgische economie dit jaar een nulgroei zal kennen, terwijl eerder nog uitgegaan werd van een krimp met 0,1 procent. Voor volgend jaar blijft de organisatie uitgaan van een groei met 0,8 procent. De organisatie wijst er wel op dat deze economische groei broos blijft, en er nog steeds een aantal onzekerheden gelden die roet in het eten kunnen gooien, zoals een heropleving van de schuldencrisis in de eurozone. [klik voor artikel...]

naar boven

Aantal werkloze 50-plussers daalt

Grafiek

Eén van de voornaamste arbeidsmarkthervormingen uit het federale regeerakkoord van december 2011 is de verstrenging van de voorwaarden voor het toekennen van het brugpensioen, nu herdoopt tot ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Deze hervorming wil 50-plussers langer aan het werk houden, en vermijden dat werkloosheid met bedrijfstoeslag een wachtkamer voor pensionering wordt. In die zin ligt deze hervorming in de lijn van de hervorming in 2004, toen de vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt werd afgeschaft voor uitkeringsgerechtigde werklozen tussen 50 en 58 jaar. In dit artikel bekijken we de gevolgen van die beslissing, en wat de nieuwe hervorming kan betekenen. [klik voor artikel...]

naar boven

Save the date - Evenement coöperatief ondernemen - 19 juni 2012

Coöperatief ondernemen is in opmars. Steeds meer ondernemers worden gebeten door de originele en vernieuwende inzichten ervan en gaan er actief mee aan de slag. “Cooperative enterprises build a better world” volgens de Verenigde Naties. Die riepen 2012 uit tot het Internationaal jaar van Coöperaties voor hun bijdrage aan de samenleving.

Meer weten? Of zelf aan de slag gaan? Noteer dan alvast 19 juni in jouw agenda voor een event georganiseerd door het Departement WSE in de Gentse Vooruit. Wil je een uitnodiging ontvangen, laat ons je mailadres weten.

naar boven

Vlaams hervormingsprogramma 2012: terugblikken en vooruitkijken

Medio april 2012 bezorgde Vlaanderen naar jaarlijkse gewoonte het Vlaams Hervormingsprogramma aan de Europese Commissie. Met dit rapport geeft Vlaanderen aan welke structurele hervormingen het zal doorvoeren om de in Europees verband afgesproken doelstellingen te realiseren. Zo heeft Vlaanderen zich in het kader van Europa 2020 geëngageerd om de werkzaamheidsgraad van de bevolking op actieve leeftijd (20-64 jaar) op te krikken tot 76%. [klik voor artikel...]

naar boven

Haalbaarheidsstudie naar een afgeleide Vlaamse Work Ability Indicator

Met het ouder worden van de beroepsbevolking en het beleid gericht op langere loopbanen staat de kwaliteit van het werk en het werkvermogen om aan het werk te kunnen blijven hoog op de agenda. Werkvermogen ("work ability") geeft de mate weer waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het werkvermogen wordt bepaald door de kwaliteit van de arbeid in een arbeidsorganisatie en door de persoonlijke capaciteiten van de werknemer. [klik voor artikel...]

naar boven

Nieuwe generatie sectorconvenants in aantocht

De richting van de nieuwe generatie sectorconvenants wordt grotendeels bepaald door een aantal bestaande beleidskaders zoals het Pact 2020, het regeerakkoord, de beleidsnota’s,… De sectorconvenants zijn sinds 2010 ook decretaal verankerd, wat er voor zorgt dat sectoren een gevestigde waarde blijven in het arbeidsmarktbeleid. De aandacht voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en competentiebeleid en diversiteit blijft dus gegarandeerd. [klik voor artikel...]

naar boven

Campagne voor online aanvraag aanmoedigingspremie

www.doehetonline.be

Deze week start een infocampagne om het online aanvragen van een aanmoedigingspremie te stimuleren. De voordelen: je ontvangt je premie tot twee maanden vroeger en maakt komaf met administratieve lasten, het gaat makkelijk en snel en je krijgt onmiddellijk een ontvangstmelding. Wanneer je je goedkeuring hebt voor een onderbrekingsuitkering van de RVA, kan je de premie aanvragen. Hou je federaal token of elektronische identiteitskaart (met pincode), je bankrekeningnummer en basisinformatie over je werkgever bij de hand en ga naar www.doehetonline.be.

naar boven

Enkele resultaten van enquête over cijferrubriek op www.werk.be

Negentig personen vulden de enquête in. De resultaten zijn globaal genomen positief, maar er zijn toch nog wat verbeterpunten. Drie vierde van de respondenten bezoekt de cijferrubriek voor beroepsdoeleinden, één vierde om andere redenen. De site is complex maar toch vindt de meerderheid de startpagina overzichtelijk, hoewel men wel eens moeite heeft om precies te vinden wat men zoekt. [klik voor artikel...]

naar boven