Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 15 februari 2012

DIXIT  "Blik vooruit: de arbeidsmarkt in 2020"

Wim Herremans, Steunpunt Werk en Sociale Economie

"Blik vooruit: de arbeidsmarkt in 2020"

Wim Herremans, Steunpunt Werk en Sociale Economie

‘Het jaar 2020. De eurocrisis is bedwongen, de groei hersteld. De arbeidsvraag is hoog en het aanbod gekwalificeerd. Competenties worden gestimuleerd en erkend. Werkgevers vinden voldoende en geschikte werknemers. Er zijn meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen. De werkzaamheidsgraad bedraagt ruim 76% en de ongelijkheidskloven zijn substantieel gedaald.’ [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Nieuwe sectorfoto’s tonen de vele gezichten van de Vlaamse arbeidsmarkt

Grafiek

Even leek het erop dat we het dieptepunt van de economische crisis achter de rug hadden. De meest recente ontwikkelingen stemmen echter minder optimistisch. Met twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei bevindt de Belgische economie zich officieel opnieuw in een recessie. Het jobaanbod is teruggevallen en de werkloosheid neemt opnieuw toe. Met 2,11 miljoen werknemers werd in 2011 nochtans een nieuw tewerkstellingsrecord gevestigd en was het banenverlies dat opgelopen werd tijdens de economische crisis volledig weggewerkt. Maar, terwijl in sommige sectoren de tewerkstelling is toegenomen, zien we dat in andere - vooral industriële - sectoren het tewerkstellingsverlies verder is opgelopen. Vrijwel alle sectoren kampen intussen met een toenemende demografische druk. [lees meer...]

naar boven

Studievoormiddag Ba(c)k@work op 9 maart in Brussel

De klankbordgroep tewerkstelling (ex-)gedetineerden, onder voorzitterschap van het Departement WSE nodigt je vriendelijk uit op de studievoormiddag Ba(c)k@work op 9 maart in Brussel. Deze ontmoetings- en uitwisselingsvoormiddag over de tewerkstelling van (ex-)gedetineerden, is bedoeld voor iedereen in Vlaanderen die daarmee actief bezig is. Dus ook voor jou! Dit initiatief vormt het eindresultaat van verschillende diversiteitsprojecten ter bevordering van tewerkstelling van (ex-gedetineerden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Programma en inschrijven.

naar boven

Nieuw ondersteuningsdecreet sociale economie goedgekeurd

Op 8 februari 2012 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd. Hiermee werd een belangrijke stap in gezet de hervorming van de ondersteuning van het ondernemerschap in de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur binnen de sociale economie, zorgt voor een afstemming met de Europese regelgeving inzake de staatssteun, en beantwoordt aan behoeften tot vereenvoudiging, meer efficiëntie en effectiviteit bij de ondersteuning en versterking van het ondernemerschap van organisaties die binnen de sociale economie werkzaam zijn en/of ondernemingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) willen opnemen. [lees meer...]

naar boven

758 diversiteitsplannen in Vlaanderen opgestart in 2011

In 2011 hebben meer dan 750 bedrijven, lokale besturen en organisaties een diversiteitsplan ingediend bij het departement Werk en Sociale Economie. In 2009 en 2010 waren dat er ook al elk jaar meer dan 750. Dit brengt het totaal sinds 1999 op meer dan 5500 bedrijven en organisaties die in Vlaanderen en Brussel werk maken van een duurzaam HR en organisatiebeleid via een diversiteitsplan. [lees meer...]

naar boven

MVO zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen

Op 26 en 27 januari organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid een MVO-tweedaagse naar aanleiding van de afronding van een ESF-project en een VIONA-studie. Het ESF project (met als partners UNIZO, VOKA en VERSO) richt zich op de vraag ‘Hoe kunnen enerzijds de overheid en anderzijds de werkgeversorganisaties duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen?’. Daarbij werd gekeken naar goede buitenlandse voorbeelden en strategieën die een bron van inspiratie kunnen zijn voor Vlaanderen. Het tweede project, een VIONA-onderzoek, vertaalt twee internationale MVO-instrumenten (ISO26 000 en GRI rapportering) naar de Vlaamse context en testte de inzetbaarheid van deze instrumenten bij een twintigtal bedrijven en bij de subsidieverstrekking door de overheid. Nu de onderzoeken zijn afgerond, werden stakeholders en geïnteresseerden uitgenodigd om over de bevindingen in dialoog te gaan. [lees meer...]

naar boven

Grote uitdagingen voor de arbeidsmarktintegratie van mensen met een handicap

Januari is de maand voor de jaarlijkse update van de nota's Handicap en Arbeid die een zo actueel mogelijk beeld geven van de toestand van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt en van de beleidsinterventies. [lees meer...]

naar boven

Nieuwe LEED-studie: competentieontwikkeling in KMO’s

In het kader van OESO-LEED heeft Vlaanderen actief geparticipeerd aan de studie ‘Leveraging training: skills development in SME’s'. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) beschikken vaak niet over de nodige tijd en middelen om deel te nemen aan formele opleidingsprogramma’s. Tal van KMO’s experimenteren daarom met alternatieve, innovatieve methoden om werknemers aan te zetten hun vaardigheden bij te schaven. Deze studie brengt in kaart op welke manier KMO’s informeel leren in de praktijk brengen en wat de impact daarvan is op de competitiviteit van hun onderneming. In Vlaanderen kwam de onderzoeks focus te liggen op de kenniscluster rondom Gent, de zogenaamde ‘Flanders Biotech Valley’. De studie bevestigt het embryonale bestaan van informele leernetwerken binnen de KMO’s en pleit voor hun verdere ontwikkeling in de toekomst.’
In januari 2012 lanceerde het LEED-comité 2 nieuwe oproepen (call for proposals):

  1. Sociaal ondernemerschap en sociale economie als hefbomen voor jobcreatie
  2. Het bestrijden van langdurige werkloosheid bij kwetsbare groepen

Deze oproep staat open voor elke organisatie. Meer info vindt u op de OESO-website.

naar boven

Nieuwe projectoproep pilootprojecten coöperatief ondernemen

Een van de beleidsopties in de beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 is de principes van het coöperatief ondernemen op te waarderen. In 2011 werd een eerste oproep ‘pilootprojecten coöperatief ondernemen’ gelanceerd. 16 projecten werden binnen deze oproep gehonoreerd. Gezien de grote vraag wordt er nlu een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF). [lees meer...]

naar boven

Een enquête over de Cijferrubriek op de website werk.be

Het departement WSE streeft ernaar om zoveel mogelijk cijfers over de arbeidsmarkt en over maatregelen op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking te stellen. We willen graag weten of we daarin slagen. U helpt ons door de korte online vragenlijst in te vullen waarvoor u de link vindt linksboven op de cijferrubriek van werk.be.

naar boven