Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 19 oktober 2011

DIXIT  DIXIT: Het succes van coöperatieve projecten: “samen voor ons eigen en voor elkaar”

Peter Bosmans, gedelegeerd bestuurder Febecoop Adviesbureau

Het succes van coöperatieve projecten: "samen voor ons eigen en voor elkaar"

Peter Bosmans, gedelegeerd bestuurder Febecoop Adviesbureau

In een brief (1850) aan een vriend beschrijft de Franse filosoof de Tocqueville wat er in Amerika gebeurt als er een boom op de weg gevallen is. “Dan komen de mensen uit hun huizen, hakken hem in stukken en ruimen hem samen op.” Een paar jaar later ziet hij Frankrijk een omgevallen boom over de weg liggen. En daar liepen boze burgers tot zijn verbijstering naar de burgemeester om te eisen dat hij de weg zou laten vrijmaken. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Bijna 45.000 kwetsbare werknemers in Vlaamse inschakelingsmaatregelen (situatie eind 2010)

Grafiek

Vlaanderen verbindt zich ertoe de werkzaamheidsgraad op te krikken van 72,1% in 2010 tot 76,1% in 2020. Om deze doelstelling te bereiken, zet de Vlaamse overheid onder meer in op een activerend arbeidsmarktbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit activerend beleid is de ondersteuning van die werkzoekenden die  moeilijk of helemaal niet aan de slag geraken in de reguliere economie, of die een steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van een loonkostsubsidie, opleiding en/of begeleiding. [lees meer...]

naar boven

1 jaar sectorconvenants nieuwe stijl

Met de sectorconvenants 2010-2011 zijn we een nieuwe richting in geslagen en vertrokken we van een nieuwe filosofie. De doelstelling was om te komen tot ambitieuze sectorconvenants met meer inbreng van sectoren, met aandacht voor het ontwikkelen van een draagvlak en vanuit een integrale benadering. [lees meer...]

naar boven

Regularisaties op basis van werk: rol van de Vlaamse Inspectie WSE

In 2009 besliste de federale regering om over te gaan tot een regularisatiecampagne in het kader van de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken om bepaalde categorieën van vreemdelingen die zonder papieren in België verblijven toch een verblijf toe te kennen op basis van humanitaire redenen. Tijd voor een stand van zaken en een overzicht van de resultaten van inspecties in dat kader. [lees meer...]

naar boven

Doorstart van de campagne dejuistestoel.be

Dejuistestoel.be

Op 9 juni werd de campagne www.dejuistestoel.be afgetrapt. Deze website met concrete instrumenten, links naar interessante websites, adressen en een heleboel tips wil werknemers, werkgevers en het middenveld ondersteunen om langer aan de slag te blijven. De arbeidsmarkt wordt de volgende jaren immers steeds krapper: grote groepen gaan op pensioen en er zullen steeds minder jongeren klaar staan om hen te vervangen. Daarom is het belangrijk dat werknemers en werkgevers nadenken over de loopbaan na 50 jaar. Want alleen wie op de juiste stoel zit, zal gemotiveerd blijven om langer aan het werk te blijven. [lees meer...]

naar boven

Website coöperatief Vlaanderen gelanceerd

Coöperatief ondernemen zit in de lift. (Lees ook de dixit van Peter Bosmans). Om de coöperatieve ondernemingsvorm en –filosofie te ondersteunen, investeerde minister Freya Van den Bossche in advies voor starters, een oproep voor innovatie projecten en voor de realisatie van de website www.cooperatiefvlaanderen.be. Deze laatste komt tegemoet aan de vraag naar informatie, instrumenten en goede praktijken. [lees meer...]

naar boven

Nieuwe LEED-aanbevelingen voor lokaal arbeidsmarktbeleid

In het kader van het OESO LEED Fulfilling Promise project, is het handboek “Ensuring Labour Market Succes for Ethnic Minority and Immigrant Youth” vanaf deze zomer gratis beschikbaar online. Het handboek is reeds het zesde deel in de OESO LEED reeks Forum over partnerschappen en lokaal beleid. [lees meer...]

naar boven

Update en uitbreiding Monitor Werk en Sociale Economie

Recent werd de Monitor Werk en Sociale Economie geactualiseerd, met gegevens voor het jaar 2010, en uitgebreid met data over de tewerkstellingspremie 50+, de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap (VOP) en de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO). [lees meer...]

naar boven

Uitzichten van categoriaal werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen

De recentste uitgave in de reeks 'Beleidsbarometers' handelt over categoriaal werkgelegenheidsbeleid voor drie 'doelgroepen' : mensen met een handicap, allochtonen en vijftigplussers. Historisch werd dit soort beleid het eerst ontwikkeld voor mensen met een handicap, later voor allochtonen en het meest recent voor vijftigplussers. Het gaat om diverse types maatregelen die zowel federale als Vlaamse bevoegdheid kunnen zijn. Ze worden geordend naargelang de wijze waarop de overheid intervenieert op de arbeidsmarkt. Dit noemen we vormen van sturing. [lees meer...]

naar boven

Vlaanderen laat kansen en talenten liggen

Vlaanderen laat kansen en talenten liggen

Door de crisis hebben verschillende kansengroepen het opnieuw moeilijker op de arbeidsmarkt. Daarom lanceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op 18 oktober samen met 23 sectoren de campagne Open kijk op talent met een naaktkat als centraal beeld. Alle talenten en competenties zijn nodig om knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt op te lossen. Talent overstijgt leeftijd, herkomst of beperkingen. [lees meer...]

 

naar boven

Meldpunt arbeidsgerelateerde discriminatie

Op 26 oktober 2007 werd een intentieverklaring met betrekking tot de aanpak van arbeidsgerelateerde discriminatie ondertekend door de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie, VDAB, Federgon, GRIP/Gebruikersoverleg, Kif Kif, Minderhedenforum, CGKR en de vakbonden. Met arbeidsgerelateerde discriminatie wordt elke vorm van discriminatie bedoeld die vermeld wordt in het decreet van 8 mei 2002 aangaande de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. [lees meer...]

naar boven