Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 5 juli 2011

DIXIT  “Wil je slagen als GenY’er, wees een GenX’er”

Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog bij de Arteveldehogeschool

"Wil je slagen als GenY’er,
wees een GenX’er"

Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog bij de Arteveldehogeschool.

Soms lees ik artikels over jongeren waarvan je kan vermoeden dat ze de lezer vooral iets bijleren over de schrijvers. Die auteurs zijn meestal een generatie ouder dan hun onderwerp en lijken er hun eigen wensen en daden op te projecteren. Een paar voorbeelden van zaken die typisch GenY  (geboren na 1981) lijken, maar waarvan uit onderzoek blijkt dat ze vaker voorkomen bij GenX  (geboren in de jaren 70): sociale media gebruiken voor het werk, binnenkort van job veranderen, de rest van de wereld vergeten omdat je met sociale media bezig bent, leven en werk dat door elkaar laten lopen. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Aanwerven in tijden van onzekerheid

Grafiek

De voorbije maand kon u twee ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten lezen in uw krant. Ten eerste: Het ondernemersvertrouwen daalde verder onder nul, wat wil zeggen dat de bedrijven hun toekomst eerder somber tegemoet zien (Nationale Bank van België, 23/06/2011). Daarnaast publiceerden die bedrijven een absoluut recordaantal vacatures (VDAB, 08/06/2011). In dit kwartaalbericht gaan we dieper in op deze schijnbare paradox. [lees meer...]

naar boven

Jaarrapport Inspectie 2010 online beschikbaar

Jaarlijks brengt de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie verslag uit over haar werkzaamheden. In het Jaarverslag lees je traditiegetrouw een overzicht van het aantal uitgevoerde controles en de wijze van optreden binnen de verschillende materies waarvoor Inspectie Werk en Sociale Economie bevoegd is. Naast het meer cijfermatige overzicht van de werkzaamheden, wordt ook aandacht besteed aan inhoudelijke accenten. In het laatste hoofdstuk worden een reeks bespiegelingen gemaakt op het afgelopen jaar en worden de jaaractieplannen voor het komende naar voor geschoven. Je vindt het jaarverslag op www.werk.be/inspectie.

naar boven

Dejuistestoel.be: de infosite die 50plussers aan het werk houdt

Dejuistestoel.be

Op 9 juni lanceerden de Vlaamse regering en de SERV de campagne “de juiste stoel”. De campagne, die een onderdeel is van Samen op de bres voor 50+, zet werknemers en werkgevers aan om actief na te denken over hun professionele leven na 50 jaar. Want alleen als je op de juiste stoel zit, zal je gemotiveerd blijven om langer aan het werk te blijven. [lees meer...]

naar boven

Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt

Het is al lang geweten dat de arbeidsmarktprestaties van jongeren in grote mate afhangen van hun eerdere schoolprestaties. In de Lissabonstrategie, en ook in diens opvolger de EU 2020-strategie, zijn dan ook concrete doelstellingen geformuleerd op vlak van onderwijsprestaties. Zo wil Europa de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs verder terugdringen en het aantal jongeren met een hoger onderwijsdiploma optrekken tegen 2020. De onderzoekers van het Departement WSE en het Steunpunt WSE zijn in het Over.Werk-artikel ‘Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt’ nagegaan in hoeverre Vlaanderen de betreffende Lissabondoelstellingen – met als eindmeet 2010 – behaalde en hoe ze de nieuwe EU 2020-doelstellingen vertaalt naar eigen ambities. Er is ook dieper ingegaan op de eigenlijke overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, meer bepaald in welke mate studies gecombineerd worden met (betaald of onbetaald) werk en hoe de ‘eerste job’ zich kenmerkt bij twee opeenvolgende cohortes van jongeren. Ten slotte komt de jongerenwerkzaamheidsgraad zonder studenten aan bod en worden de arbeidsmarktprestaties van schoolverlaters tegenover die van de totale groep jongeren geplaatst. Het artikel kan je raadplegen op onze website.

naar boven

Succesvolle studiedag Coöperatief ondernemen

COOP-event

Op 14 juni bliezen meer dan  120 (potentiële) coöperatieve ondernemers verzamelen in De Voouruit voor de studiedag 'de coöperatieve revolutie, samen toekomstgericht ondernemen'. Met de presentatie van het wetenschappelijk onderzoek ‘Coöperatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen’, een voorstelling van het werkveld, intervisie met gevestigde waarden en pioniers van het coöperatief ondernemen en een visualisatieoefening over coöperatief Vlaanderen in 2031 waren alle ingrediënten aanwezig voor een succesvolle namiddag en een gesmaakt avonddebat.

naar boven

Gegeerd wild: de positie van hooggeschoolde jongeren

Als alles goed gaat behalen meer dan 70.000 jongeren deze zomer hun einddiploma. Afhankelijk van welk diploma dat is, zullen zij meer of minder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Wie afstudeert in een studierichting die naar een knelpuntberoep leidt, heeft mogelijk al meerdere jobaanbiedingen op zak. Bij het begin van de zomer telde de VDAB bovendien een absoluut recordaantal openstaande vacatures. De meeste schoolverlaters hebben dus behoorlijk goede vooruitzichten om een job te vinden, niet in het minst de hooggeschoolden. [lees meer...]

naar boven

Verslag van het ALMP2020-Congres

ALMP 2020

Op 28 en 29 oktober 2010 vond in Antwerpen het congres ‘active labour market policies for the EU 2020-strategy: ways to move forward’ plaats. Tijdens dit congres werden de bestaande activeringsmaatregelen kritisch geëvalueerd en werd gekeken welke het best kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambitieuzeEuropese werkgelegenheidsdoelstellingen. Nu het Trio-Voorzitterschap van Spanje, België en Hongarije tot een einde komt, bundelen we een aantal van de inzichten die tijdens de conferentie aan bod kwamen in een congresboek. U vindt de Engelse en Nederlandstalige versie op onze site.

naar boven

Nieuwe voorstellingsbrochure Departement WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie heeft voor de derde keer een voorstellingsbrochure uitgegeven. Dit is meteen een lustrumeditie, want als departement bestaan wij 5 jaar. De brochure bieden wij voor de eerste keer enkel elektronisch aan. Daarmee komen we tegemoet aan een richtlijn van de Vlaamse Regering om overheidspublicaties hoofdzakelijk digitaal te publiceren en gedrukte oplages zoveel mogelijk te beperken. Je kan onze nieuwe brochure op de website bekijken en downloaden.

naar boven