Werkzin-e
Speciale editie nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 23 juni 2011

Steeds meer 55-plussers aan het werk in Vlaanderen

De werkzaamheidsgraad van ouderen in Vlaanderen is fors toegenomen. In 2010 was ruim 38 procent van de 55-plussers aan het werk. Dat is 2,4 procentpunten hoger dan het jaar voordien. Van de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar was 72,1 procent aan het werk in 2010, zowat een half procentpunt meer dan in 2009. Voor personen met een arbeidshandicap en niet EU-burgers evolueert de werkzaamheidsgraad minder gunstig. Dat blijkt uit de cijfers die vandaag gepubliceerd werden op de vernieuwde website www.werk.be.

In 2010 waren 72 procent van de Vlamingen aan het werk, dat is 0,6 procentpunt meer dan in 2009 ofwel een toename met 40.000 werkenden ten opzichte van het jaar voordien. Deze globale stijging van de werkzaamheidsgraad kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toegenomen arbeidsdeelname van 55-plussers en hun groeiend aandeel in de beroepsbevolking.

In 2010 was ruim 38 procent van de 55-plussers aan het werk in Vlaanderen, dat is 2,4 procentpunten meer dan in 2009 en maar liefst 12,7 procentpunten meer dan in 2000, toen slechts één op de vier 55-plussers aan het werk was. De toename is het meest uitgesproken in de ‘jongste’ leeftijdscategorie 55-59-jarigen. Van deze groep werkte in 2010 55,6 procent, dat is 3,4 procentpunten meer dan in 2009 en 15,5 procentpunten meer dan in 2000. Een mentaliteitswijziging en beleidsmaatregelen gericht op het verlengen van de beroepsloopbaan hebben daarbij allicht een rol gespeeld. Bij de ‘oudere groep’ 60-plussers ligt de arbeidsdeelname substantieel lager. Slechts één op vijf is aan het werk in 2010. Toch is ook bij hen een duidelijke kentering zichtbaar. Tussen 2000 en 2010 is zelfs sprake van een (bijna) verdubbeling van hun werkzaamheidsgraad.

De aanhoudende werkzaamheidsgroei  voor ouderen kan deels verklaard worden door de instroom in deze leeftijdsgroep van cohortes vrouwen die steeds vaker actief blijven op de arbeidsmarkt. Dit effect speelt overigens ook voor de totale werkzaamheidsgraad waardoor nu bijna 67 op 100 vrouwen tussen 20 en 64 jaar aan het werk zijn, dit zijn er 8 op 100 meer dan in 2000. 

Waakzaamheid geboden

Ondanks hun werkzaamheidssprong in 2010 ligt de arbeidsdeelname van 55-plussers nog fors achter op de vooropgestelde doelstelling van 50 procent in 2020. Minder verheugend is ook dat het gunstige economische klimaat zich voorlopig nog niet vertaald heeft in een toename van de arbeidsdeelname bij allochtonen en personen met een arbeidshandicap. In 2010 was slechts één derde van de Vlaamse bevolking met een arbeidshandicap aan het werk (33,5 procent). Dit is 4 procentpunten minder dan in 2009 en zelfs tot 9,2 procentpunten minder dan in 2007. Bij de personen geboren buiten EU stabiliseerde de werkzaamheidsgraad op 53,4 procent in 2010. Hiermee kwam voorlopig een einde aan de daling die in 2009 werd vastgesteld. Dit geldt echter niet voor de personen met een niet-EU nationaliteit. Zij maken ongeveer één derde uit van de bevolking geboren buiten de EU. Van die niet-EU burgers was slechts 44,4 procent aan het werk in 2010. Hun arbeidsdeelname nam  af in 2009 en die afname zette zich nog door in 2010 (-2,8 procentpunten tussen 2008 en 2010).

Ook de laaggeschoolden blijven fors ondervertegenwoordigd op de Vlaamse arbeidsmarkt. Van de personen zonder diploma secundair onderwijs was 53,1 procent aan de slag, tegenover 74,1 procent van de middengeschoolden en 84,1 procent van de hooggeschoolden.

Waakzaamheid is dus geboden.  Zonder een structurele verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen en andere ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt, wordt het nagenoeg onmogelijk om in 2020 de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van ruim 76 procent te realiseren. Dat bleek eerder ook al uit het Werkzine-bericht  ‘Hoe zal de arbeidsdeelname evolueren naar 2020 toe?

Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar persoonskenmerken in het Vlaams Gewest

 
2010
evolutie t.o.v. 2009
Totaal (20 64 jaar)
72,1
+0,6
     
Geslacht    
Mannen
77,4
+0,2
Vrouwen
66,7
+1,0
     
Leeftijdsklasse    
20-49 jaar
81,5
+0,1
50-64 jaar
53,1
+2,2
55-64 jaar
38,2
+2,4
55-59 jaar
55,6
+3,4
60-64 jaar
19,2
+1,4
     
Scholingsniveau    
laaggeschoold
53,3
+0,7
middengeschoold
74,1
+0,9
hooggeschoold
84,1
-0,1
     
personen met een arbeidshandicap
33,5
-4,0
     
Herkomst    
geboren in België 
73,5
+0,7
geboren in ander EU
68,6
+1,6
geboren buiten EU
53,4
0,0
     
Belgische nationaliteit
72,9
+0,7
ander EU nationaliteit
70,1
+2,1
niet-EU nationaliteit
44,4
-2,5

Bron: FOD Economie ADSEI – EAK (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

Meer cijfers op vernieuwde website

Voor meer cijfermateriaal over de Vlaamse arbeidsmarkt, kan u terecht op de vernieuwde website www.werk.be, de portaalsite van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). Vanaf vandaag steekt deze website in een nieuw kleedje.

U vindt er alle informatie over de trend- en conjunctuurindicatoren van de Vlaamse arbeidsmarkt in Belgisch en Europees vergelijkend perspectief. De afstand ten opzichte van Vlaamse en Europese doelstellingen (Pact 2020, Europa 2020) wordt er nauwgezet opgevolgd. En er is veel aandacht voor cijfers en publicaties i.v.m. de kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt (50-plussers, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, …) en voor diverse beleidsmaatregelen Werk en Sociale Economie.

Een opvallende vernieuwing van de website bestaat erin dat het Departement Werk en Sociale Economie heel wat cijfers interactief aanbiedt. Dat betekent dat de gebruiker cijfers op maat kan samenstellen naargelang zijn of haar informatienoden (gemeente, sector, maatregel,…).

Dit bericht kwam tot stand in samenwerking met het Steunpunt voor Werk en Sociale Economie.

naar boven