Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 25 januari 2011

DIXIT  Sectorconvenants: businessplannen voor arbeidsmarktpartnerschappen

Walter Dobbelaere

"Sectorconvenants: businessplannen voor arbeidsmarktpartnerschappen"

Walter Dobbelaere, Directeur Opleiding en begeleiding bij de Competentiecentra van de VDAB.

De sectorconvenants zijn een krachtig instrument voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid dat versterkend werkt ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid. Een ander belangrijk instrument van de Vlaamse overheid bij de realisatie van haar werkgelegenheidsbeleid is de VDAB. Het spreekt voor zich dat de sectorconvenants bijzonder waardevol zijn voor de VDAB bij de uitvoering van zijn kernopdracht: afstemmen van vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt. De nieuwe generatie sectorconvenants zijn voor de VDAB de richtbakens voor zijn sectorale samenwerkingen geworden. [lees meer...]

naar boven

Conjunctuur & Arbeidsmarkt - 2011: Vlaamse arbeidsmarkt terug op goede spoor

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Of toch niet helemaal zo nieuw? Een dalende werkloosheid, een groeiend vertrouwen, zowel bij de bedrijven als bij de gezinnen, en een aantrekkende vacaturemarkt en economische groei doen verhopen dat de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw op het goede spoor zit. Conjunctureel mag het tij dan wel keren, structureel blijven de uitdagingen groot. [lees meer...]

naar boven

OESO-brochure “Banen voor de toekomst creëren”: aanrader voor (lokale) beleidsmakers

De brochure is een leidraad voor de wederopbouw van duurzame werkgelegenheid op lokaal niveau. Aanvankelijk was de info enkel in het Engels beschikbaar, maar de departementale vertegenwoordiger bij OESO vond het belangrijk om het in het Nederlands te laten vertalen. In het eerste hoofdstuk van de brochure vind je een terugblik op de manier waarop in diverse OESO-landen de crisis op lokaal of regionaal niveau werd aangepakt. Daarop volgen de belangrijkste principes voor meer duurzame groei in de toekomst. Daarbij komen de meest recente beleidsinstrumenten – getest in OESO-landen – aan bod, met aandacht voor nieuwe partnerschappen tussen publieke en private actoren. Dat zal nodig zijn om in de komende jaren banen van hogere kwaliteit en met een hogere toegankelijkheid te ontwikkelen. [lees meer...]

naar boven

De generatie sectorconvenants 2010 – 2011

Van 28 naar 33 sectorconvenants en van 110 naar 116 sectorconsulenten op het terrein, dat is de eindbalans van de generatie sectorconvenants 2010-2011. Zes Nieuwe sectoren, met name de sector van de dienstencheques, taxisector, betonindustrie, diamantsector, glas en papier en karton vonden de weg naar deze generatie. [lees meer...]

naar boven

De addenda bij de sectorconvenants: 10 vaststellingen

De addenda bij de sectorconvenants kwamen er naar aanleiding van de crisis.  Daarmee wilde Vlaanderen sectoren (en bedrijven) stimuleren om te blijven investeren in opleidings- en competentiebeleid. Het impulsplan van de Vlaamse Regering 'herstel het vertrouwen' maakte 10 miljoen euro vrij om sectorale sociale partners te ondersteunen. Op die manier konden sectoren hun vormings- en opleidingsbeleid handhaven of versterken en een antwoord bieden op de herstructureringsgolf door bijvoorbeeld hun opleidingsaanbod gratis open te stellen voor getroffen werknemers. [lees meer...]

naar boven

750 diversiteitsplannen in Vlaanderen in 2010

In 2010 hebben 750 bedrijven, lokale besturen en organisaties een diversiteitsplan ingediend bij het departement Werk en Sociale Economie. In 2009 waren dat er ook al 780. Dit brengt het totaal sinds 2000 op bijna 5000 bedrijven en organisaties die in Vlaanderen en Brussel werk maken van een diversiteitsbeleid via een diversiteitsplan. [lees meer...]

naar boven

Akkoord over uitbreiding begeleiding 50-plussers

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners bereikten in het kader van VESOC een akkoord over de uitbreiding van de VDAB-aanpak 50+ naar oudere leeftijdsgroepen. Een jaar geleden werd in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) tussen de Vlaamse regering en de sociale partners afgesproken om “bij een positieve evaluatie, stapsgewijs en rekening houdend met de economische conjunctuur, de systematische begeleidingsaanpak voor oudere werkzoekenden uit te breiden naar alle 50+ers die instromen in de werkloosheid”. Je vindt het volledige bericht en de VESOC-nota op de website van het expertisecentrum Leeftijd en Werk.

naar boven

Nieuwe regelgeving private arbeidsbemiddeling

Sinds 1 januari 2011 is de nieuwe regelgeving private arbeidsbemiddeling van toepassing in het Vlaamse Gewest. De wijziging brengt de regelgeving in overeenstemming  met de Dienstenrichtlijn. Dat betekent dat de verplichting om een erkenning te bezitten enkel nog blijft bestaan voor uitzendkantoren. De andere vormen van private arbeidsbemiddeling (selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaar) worden vrijgesteld van de erkenning. Die bureaus moeten bij de uitoefening van bemiddelingsactiviteiten wel een aantal voorwaarden naleven. De verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar moeten daarnaast ook oneerlijke concurrentie in de sector voorkomen en bestrijden.  Meer informatie over de nieuwe regelgeving vindt u op onze website.

naar boven

Mensen met een arbeidshandicap tijdens en na de crisis

In juli 2010 publiceerde de VDAB een nota 'Kansengroepen in kaart' over arbeidsgehandicapten waarin werd vastgesteld dat de kloof in arbeidsdeelname tussen mensen die hinder ervaren door een handicap of door gezondheidstoornissen en de anderen in 2009 bijna 33% bedroeg, terwijl dat in 2007 nog maar 29% was. Cijfers voor het tweede kwartaal 2010 wijzen ondertussen uit dat die kloof nog toenam (tot 36%, wat vooral te wijten is aan een verdere daling van de werkzaamheid van arbeidsgehandicapten). Deze gegevens uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd o.a. omdat de samenstelling van de groep die zichzelf als gehandicapt definieert ook wijzigde. [lees meer...]

naar boven

Nieuw in de Monitor Sociale Economie

Recent werd de Monitor Sociale Economie uitgebreid met data over de volgende programma’s:

Daarnaast bieden we voortaan ook een overzicht van het aantal doelgroepmedewerkers in de programma’s binnen de sociale inschakelingseconomie aan op het niveau van de centrumsteden, en dit zowel naar woon- als naar werkplaats. [lees meer...]

naar boven