Werkzin-e
Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie - 30 maart 2010

DIXIT  Goed geïnformeerd de uitdagingen tegemoet

Dirk Vanderpoorten

"Goed geïnformeerd de uitdagingen tegemoet"

Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal departement WSE.

Beste lezer,

Voor jou verschijnt het eerste nummer van de nieuwe elektronische nieuwsbrief van het departement Werk en Sociale Economie. Hiermee willen we informatie over belangrijke thema’s van het beleid belichten. Abonnees van onze vorige thematische nieuwsbrieven (Kwartaalbericht en eL&W-update) kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde bijdragen. We geloven er echter in dat een brede kijk op alle beleidsaspecten inspiratie biedt om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van nu en morgen. En van beide zijn er veel. [lees meer...]

naar boven

Meer dan vijf miljoen mensen verliezen hun baan: de impact van de crisis op de arbeidsmarkt bekeken in europees perspectief

Eind dit jaar loopt de Lissabonstrategie, die in 2000 werd gelanceerd, ten einde. Dit actieplan zou van Europa de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld maken. Om deze ambitie waar te maken engageerden de lidstaten zich om onder meer 3% van het BBP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling, een jaarlijkse gemiddelde economische groei van 3% te realiseren en 70% van de personen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) aan het werk te krijgen. De EU-27 groeide tussen 2000 en 2008 gestaag naar deze 70%-norm toe, maar de vooropgestelde eindmeet bleef buiten bereik. Bovendien heeft de crisis een deel van de gemaakte vorderingen teniet gedaan. Met een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 65% halverwege 2009 wordt deze Lissabondoelstelling dus niet behaald. Ook Vlaanderen blijft met een arbeidsdeelname van 65,7% ver verwijderd van de 70%-doelstelling. Wat de impact van de economische malaise op de arbeidsmarkt betreft, lijkt Vlaanderen echter goed stand te houden in Europees perspectief, zoals blijkt uit de tewerkstellings- en werkloosheidscijfers uit de Enquête naar arbeidskrachten (EAK). [lees meer...]

naar boven

Europa 2020 – Uitdagingen voor de nieuwe sociaal-economische strategie van Europa

Op 3 maart lanceerde de Europese Commissie (EC) haar langverwachte Communicatie ‘Europa 2020 – Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei’.  In deze Communicatie geeft de EC een aanzet voor een nieuwe sociaal-economische strategie van Europa.  De Europa 2020 strategie is de opvolger van de huidige Lissabon strategie, die tot doel had Europa tegen 2010 te transformeren tot de meest dynamische kenniseconomie ter wereld.  Dat de Lissabon strategie deze hooggespannen verwachtingen niet heeft kunnen inlossen, is intussen meer dan bekend.  De twee gekwantificeerde streefcijfers die in de strategie voorop werden gesteld, m.n. een werkgelegenheidsgraad van 70% en het investeren van 3% van het BBP in Onderzoek en Ontwikkeling, werden door de meeste Europese lidstaten niet gehaald.  Hier dient eerlijkheidshalve wel aan te worden toegevoegd dat de economisch/financiële crisis van 2008 de vooruitgang m.b.t. Lissabon doelstellingen in veel Europese lidstaten ongedaan heeft gemaakt. [lees meer...]

naar boven

Stages lonen

In het schooljaar 2008 – 2009 liepen bijna 61.700 leerlingen uit het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs één of meerdere keren stage. Dit correspondeert met ruim 124.800 ingevulde stageplaatsen. Werkervaring blijkt voor jongeren uitermate belangrijk om succesvol de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Door nu vanuit het werkveld te investeren in hun competentieversterking verzekeren we dat de Vlaamse ondernemingen ook in de toekomst over competente werknemers zullen beschikken. [lees meer...]

naar boven

MVO Vlaanderen zet in op de praktijk

De mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen ontdekken?
Duurzame inspiratie opdoen bij collega-ondernemers?
Op zoek naar instrumenten die u helpen om MVO in de praktijk te zetten?

Vanaf april 2010 worden op initiatief van minister Van den Bossche doorheen Vlaanderen een reeks opleidingssessies georganiseerd over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De doelstelling is via kennis- en ervaringsuitwisseling nuttige praktijken van MVO verder te verspreiden en meer organisaties aan de slag te helpen met MVO. [lees meer...]

naar boven

Nieuwe interactieve toepassingen voor subregionale en lokale arbeidsmarkt-statistieken

Het departement Werk en Sociale Economie investeert sterk in de monitoring van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het resultaat is een sterk uitgebouwde cijferrubriek op de website www.werk.be. Je vindt er statistieken rond beleidsopvolging, de Vlaamse arbeidsmarkt in Europees perspectief en uitgebreide cijferreeksen voor de verschillende sectoren. Daarnaast hebben we de subregionale en lokale arbeidsmarktstatistieken onlangs opgenomen in een interactieve toepassing, waar gegevens op maat in kaart-, grafiek- en/of tabelvorm kunnen opgevraagd worden. [lees meer...]

naar boven

Een nieuwe generatie sectorconvenants 2010 – 2011

Sectoren spelen in het huidig arbeidsmarktbeleid een belangrijke rol als partner. Met de nieuwe generatie sectorconvenants, die in het voorjaar van 2010 onderhandeld worden, wordt een nieuw pad uitgestippeld. En het wordt een pad met veel uitdagingen! [lees meer...]

naar boven

Naar een aangepast inspectiedecreet

De wettelijke basis voor het optreden van de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie is het inspectiedecreet van 30 april 2004. Dat was inmiddels aan een grondige herwerking toe. [lees meer...]

naar boven

Hoe sterk worden oudere werknemers getroffen door de crisis?

Het expertisecentrum Leeftijd en Werk onderzocht hoe het 50-plussers verging tijdens het afgelopen crisisjaar. Tussen 2008 en 2009 steeg het aantal werkzoekenden bij de min-25-jarigen met +30% tegenover "slechts" met +9% bij de 50-plussers. Begin 2010 tellen we onder de niet werkende werkzoekenden 50.000 50-plussers. Maar de uitstoot van oudere werknemers zit vooral in tal van andere stelsels, samen goed voor 293.000 uitkeringsgerechtigden.

Een grote reden tot bezorgdheid is dat eens in de werkloosheid verzeild, de kans op werk voor 50-plussers zeer klein is. Ook vóór de crisis lag de kans op werk van werkzoekende 50-plussers al zeer laag, wat verwijst naar een structureel probleem ongeacht de conjunctuur. Lees meer in L&W-Bericht nummer 3 (PDF).

naar boven

Liefst drie nieuwe Steunpunt WSE - Publicaties rond de eindeloopbaan

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie levert een opvallende bijdrage tot de maatschappelijke discussie om mensen langer aan het werk te houden. Het Steunpunt doet dat niet van gisteren. Denk aan de boordtabel met vooral oranje en rode knipperlichten die begin 2008 werd voorgesteld op het seminarie ‘Grijswerkers gezocht’. Denk aan de nog eerder verschenen studie ‘Bedrijven onder demografische druk; welke sectoren kraken?’. Nu pakt het steunpunt zowaar uit met drie nieuwe publicaties. Met hier een daar een groen licht, maar vooral oranje en dieprode knipperlichten. [lees meer...]

naar boven