Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid. Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot de draaischijf voor meer en beter ondernemen in Vlaanderen. En dit via opleiding en vorming. Voor meer informatie kan je terecht op de website.

Gedreven samenwerken voor een duurzaam en versterkt ondernemerschap

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en beter ondernemen in Vlaanderen.

Voor de basisdienstverlening (leertijd en de ondernemerschapstrajecten) doet het agentschap beroep op de SYNTRA als bevoorrechte partners. De SYNTRA zijn de erkende centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Doorheen de jaren is de samenwerking uitgegroeid tot een netwerking met een eigen identiteit, structuur en methodiek.

Daarnaast neemt SYNTRA Vlaanderen op het vlak van ondernemerschapsvorming nu ook sturende taken als regisseur op.

Als regisseur dient het Agentschap meer dan ooit tevoren de prioriteiten van het beleid inzake ondernemerschapsvorming waar te maken. Daarbij zullen zowel de SYNTRA, de professionele als interprofessionele organisaties als de private en publieke opleidingsverstrekkers in samenwerking en complementair een rol kunnen opnemen.

  • het bevorderen van en het bijdragen tot meer en beter ondernemen in Vlaanderen;
  • het stimuleren van ondernemend onderwijs en opleiding in Vlaanderen;
  • het bevorderen van de arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren, ondernemers en hun medewerkers;
  • het waarborgen van een doelgericht, ervaringsgericht, complementair, innovatief, actueel en flexibel opleidingsaanbod via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten;
  • het bij wijze van subsidiëring of compensatie tegemoetkomen in de leertijd en in de ondernemerschaps- en toegewezen trajecten, en andere in de wet voorziene of bij overeenkomst aangegane opdrachten

Deze regierol voor Ondernemersvorming omvat ook de aansturing en opvolging van het doel- en kansengroepenbeleid, van de innovatie van het aanbod en de pilootrol van het agenstschap in het Doelstelling 2-programma van het Europees Sociaal Fonds en in het actieplan ondernemend onderwijs en opleiding.

De regie over de ondernemerschapsvorming kan bijgevolg als volgt worden omschreven:
Het voeren van een effectieve en efficiënte regie inzake ondernemerschapsvorming impliceert:

  • in eerste instantie het operationaliseren van de door de politieke overheid toevertrouwde opdrachten inzake ondernemerschapsvorming
  • het in kaart brengen en ordenen van de activiteiten van de betrokken arbeidsmarktspelers in het kader van de basisdienstverlening inzake ondernemerschapsvorming
  • het verwezenlijken van de afstemming tussen de betrokken spelers door het opnemen van een sturende rol
  • het bewerkstelligen van oplossingen en het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem