Jaarrapporten Vlaamse Sociale Inspectie

De Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie (voorheen Afdeling Toezicht en Handhaving) van het Departement Werk en Sociale Economie moet telkens voor 30 juni van het daaropvolgend jaar kennis geven van haar optreden in een algemeen jaarverslag.

Het jaarverslag behandelt de volgende onderwerpen:

  1. de bezettingsgraad van de Afdeling;
  2. het aantal uitgevoerde controles, met vermelding van het aantal bezochte werkgevers en opleidingscentra en de hierbij gecontroleerde werknemers of cursisten;
  3. het aantal opgestelde processen-verbaal en het aantal voorgestelde en getroffen maatregelen;
  4. de ingevorderde administratieve geldboeten;
  5. de nog te innen administratieve geldboeten;
  6. een rapportering en evaluatie, inclusief een voorstel met betrekking tot de wijze van optreden, de bevoegdheden en de samenwerking en uitwisseling van informatie met andere instanties.