Alternatieven jobkorting

Doorstroom uit arbeidszorg

We voorzien een budget van 1,6 miljoen euro om 400 doorstroomtrajecten uit arbeidszorg op te starten. De oproep richt zich tot alle arbeidszorginitiatieven die nu binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden gefinancierd (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en samenwerkingsverbanden). De doelgroep bestaat uit enerzijds de personen die nu reeds deelnemen aan arbeidszorg en anderzijds de personen die het advies arbeidszorg krijgen maar momenteel niet binnen de arbeidszorginitiatieven terecht kunnen. Deze personen krijgen bovenop hun arbeidszorg een module activeringsbegeleiding (waaronder zorg, empowerment, stage op een externe werkvloer,…) aangeboden die hen moet toelaten om de doorstroom vanuit arbeidszorg naar sociale economie, werkervaring of het normaal economisch circuit te maken. Voor de uitvoering van de doorstroomtrajecten wordt er een beroep gedaan op een partnerschap van minstens twee arbeidszorginitiatieven, GTB, een partner zorg en een partner empowerment. Het project ging op 1 september 2012 van start. Eind 2012 waren ongeveer 100 trajecten opgestart of in aanvraagfase. Deze trajecten kunnen maximaal 18 maanden duren. Het is dan ook te vroeg om al uitstroomresultaten te hebben. Meer info over de oproep.

We zien deze oproep als een pilootproject dat rekening houdt met de principes van het te ontwikkelen W²-kader. Een belangrijk knelpunt is de huidige opsplitsing tussen verschillende deelprojecten, met dit experiment willen we een stap naar een geïntegreerd kader zetten. Meer info over de visienota (pdf / 2.8 MB).

Trajecten voor personen in armoede

Werkzoekenden in armoede zijn gebaat bij een geïntegreerde W²‐methodiek. Een aanpak die aandacht heeft voor werk en welzijn is de enige manier om met werkzoekenden in armoede -en kansengroepen in het algemeen- tot een (meer) duurzame activering te bereiken. We voorzien hier in 2012 een realistisch groeipad van minimaal 500 trajecten voor personen in armoede en minimaal 750 tot maximaal 1.200 op te starten trajecten in 2013.

We zullen hier bij rekening houden met de vaststellingen opgedaan uit de WIP-trajecten, het HIVA-onderzoek en de evaluatie om de trajecten vorm te geven. Het bijgestuurde groepsluik gekoppeld aan het individuele luik zal via de best passende formule via partners worden aangeboden.

Voor het groepsluik werd een tender uitgeschreven door de VDAB. Met uitzondering van de provincie Antwerpen zal Randstad Diversity de versterkende groepstraining opnemen. In de provincie Antwerpen zal dit WEB zijn. De trajecten werden op 1/1/13 opgestart.

Uitbreiden van IBO

De VDAB neemt het engagement om het aantal IBO’s geleidelijk op te trekken tot 17.000 in 2014 (+5.000 t.a.v. objectief 2011 van 12.000) als aanvulling op het huidige knelpuntenbeleid om de behoeften van enerzijds werkzoekenden en anderzijds werkgevers beter met elkaar te laten aan te sluiten. Een resultaat van deze extra te realiseren trajecten is een verhoogd aandeel kansengroepen in IBO. Meer concreet zal er bijzondere aandacht besteed worden aan lage inkomens en éénoudergezinnen, laaggeschoolden,  allochtonen, arbeidsgehandicapten en 50-plussers.

Om dit te realiseren wordt extra ingezet op de aanwending van IBO’s in bepaalde sectoren (o.a. de ondersteunende functies in de social profit) en in regio’s waar extra engagementen opgenomen worden. Dit zal in overleg met die sectoren gebeuren. Verder willen we IBO integreren in maatgerichte modulaire opleidingstrajecten. Vertrekkend vanuit het profiel van de werkzoekende en de specifieke vraag van bedrijven kunnen individuele trajecten die samengesteld zijn uit korte algemene basismodules in een competentiecentrum (CC), gevolgd door een gespecialiseerde opleiding (IBO) in het bedrijf, en eventueel ook nog gecombineerd met training in CC tijdens IBO, uitgetekend worden.

Eind 2012 realiseerde de VDAB 11.979 IBO’s.

Curatieve IBO

We zetten IBO als activerings- en opleidingsinstrument ook in bij personen met een grote ondersteuningsnood. Om langdurig werkzoekenden (curatieve doelgroep) een extra troef te geven op de arbeidsmarkt kan de IBO aangepast worden op vlak van een geïntegreerd voortraject, een intensievere begeleiding, compensatie aan de werkgever voor de productiviteitspremie en een grotere flexibiliteit in de duurtijd. Er wordt voornamelijk gefocust op werkzoekenden die te maken hebben met een gecombineerde problematiek (langdurig werkzoekend én 50+, allochtoon, laaggeschoold en/of werkzoekenden met een arbeidshandicap). Op 27 januari 2012 paste de Vlaamse Regering de regelgeving aan om curatieve IBO’s mogelijk te maken. In 2012 willen we 300 curatieve IBO’s opstarten om via een groeipad te komen tot 500 à 800 curatieve IBO’s in 2014.

In 2012 werden 97 C-IBO’s opgestart. Het aantal langdurige werkzoekenden in de gewone IBO nam evenwel toe. Er wordt verder ingezet op promotie van de maatregel.