Akkoorden

Loopbaanakkoord

De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering hebben op 17 februari 2012 een loopbaanakkoord afgesloten voor de komende twee jaar. Met dit akkoord zet de Vlaamse Regering samen met de sociale partners de belangrijke stap naar meer maatwerk op de arbeidsmarkt. De werkgevers, vakbonden en regering geven hiermee samen een antwoord op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Twee kwetsbare doelgroepen - de  jongeren en de 50-plussers met onvoldoende kwalificaties - krijgen bijzondere aandacht in het akkoord. Voor beide groepen komen er acties die hen meer kansen moeten geven op de arbeidsmarkt.

Het loopbaanakkoord schept het kader om in de toekomst meer maatwerk te bieden op de arbeidsmarkt. De individuele afstand die iemand heeft tot de arbeidsmarkt zal daarbij een cruciale rol spelen. Niet iedereen heeft immers nood aan dezelfde opleiding, premie of ondersteuning om zijn afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Voor het akkoord op kruissnelheid is jaarlijks een enveloppe van 25 miljoen euro beschikbaar.

Uitdagingen

Dit loopbaanakkoord sluit aan op het Pact 2020 dat tegen 2020 meer mensen aan de slag wil krijgen in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Het focust op drie scharniermomenten in de leer- en werkloopbaan van mensen:

 • de overgang van leren naar werken. De manier waarop een jongere de eerste stappen op de arbeidsmarkt zet, bepaalt mee de latere arbeidsmarktpositie.
 • de overgang van werkloos zijn naar werken. Een aanpak op maat is belangrijk omdat de oorzaken en kenmerken van werkloosheid erg verschillen.
 • de overgang van de ene naar de andere job. Het doel is om mensen die werken aan de slag te houden, de mobiliteit te bevorderen en te voorkomen dat oudere werknemers voortijdig uitstromen.
 • daarnaast is er ook aandacht voor de positie van de kansengroepen. Het Pact 2020 bevat streefcijfers voor evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen en wil dat diversiteitsbeleid in 2020 bij elke onderneming een wezenlijk deel uitmaakt van het personeelsbeleid. Hiervoor zijn bijkomende inspanningen nodig.

Voor elk van deze vier deelthema’s schuiven de sociale partners en de Vlaamse Regering strategische actielijnen naar voren.

Alternatieven jobkorting

De Vlaamse regering besliste op eind november 2010 om de jobkorting vanaf 2011 stop te zetten. Deze korting op de personenbelasting aan werkenden die in het Vlaamse Gewest woonden was initieel bedoeld om de werkloosheidsval te verkleinen. De Europese Commissie had een aantal bezwaren tegen deze maatregel. Bovendien was de maatregel weinig efficiënt.
Bij het afschaffen van de jobkorting heeft de Vlaamse regering gelijktijdig de opdracht gegeven aan de minister bevoegd voor werk om concrete maatregelen voor te stellen die gericht zijn op de activering van mensen en meer in het bijzonder de personen met een laag inkomen, waaronder éénoudergezinnen.
Op vraag van de Vlaamse regering hebben de sociale partners in de SERV overleg gepleegd over de invulling van alternatieve beleidsmaatregelen. Op 4 mei 2011 bereikten de Vlaamse sociale partners een consensus over 4 alternatieve maatregelen voor de jobkorting. Concreet gaat het om de volgende maatregelen:

 • Doorstroom uit arbeidszorg
 • Trajecten voor personen in armoede
 • Uitbreiden van IBO
 • Curatieve IBO

De Vlaamse Regering besliste op 16 december 2011 om deze plannen goed te keuren. Het is de bedoeling om die alternatieve maatregelen voor de jobkorting te laten ingaan begin 2012.

De volledige tekst van het akkoord (pdf / 0.35 MB)

Meer informatie over de alternatieven jobkorting

Werkgelegenheids- en Investeringsplan

Op 18 december 2009 bereikten  de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over een Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP). De Vlaamse overheid trekt daarvoor 70 miljoen euro uit, met twee doelstellingen voor ogen: de gevolgen van de economische crisis aanpakken en meteen een heroriëntering van de Vlaamse economie op de rails zetten.

De engagementen op het vlak van werkgelegenheid werden in het voorjaar van 2010 vertaald in concrete acties, binnen 4 grote actielijnen:

 • Activering: een sluitend maatpak voor elke werkzoekende
 • Kansen op werk voor kwetsbare groepen
 • Competenties versterken en loopbanen ondersteunen
 • Behoud en creatie van jobs 

De volledige tekst van het akkoord (pdf / 0.21 MB)

De engagementen op het vlak van werkgelegenheid werden in het voorjaar van 2010 vertaald in concrete acties, binnen volgende grote actielijnen:

Meerbanenplan

Op 16 januari 2006 stelde de Vlaamse regering het meerbanenplan ‘samen voor meer banen’ voor waarvan het doel is om samen met de sociale partners meer mensen aan het werk te krijgen, vooral uit groepen die het niet goed doen op de arbeidsmarkt. Het plan bestaat uit de versterking van een reeks bestaande maatregelen, samen met een aantal nieuwe of reeds aangekondigde initiatieven.

Het meerbanenplan (pdf / 0.21 MB)

Werkgelegenheidsakkoord

Op 20 januari 2005 is het werkgelegenheidsakkoord ondertekend. De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering zijn het eens geworden over een reeks maatregelen die moeten bijdragen tot het verhogen van de werkgelegenheid in Vlaanderen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar knelpuntberoepen en naar kansengroepen. De maatregelen beogen een rechtstreeks en zichtbaar effect op de arbeidsmarkt. Ze geven onder meer prioriteit aan (deeltijds) lerende jongeren, ouderen, kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden, allochtonen  en personen met een handicap. Een aantal van de nieuwe maatregelen worden op sectorniveau uitgewerkt. Het akkoord kan onderverdeeld worden in 5 hoofdstukken: langdurig werkzoekenden, leren en werken, oudere werknemers, knelpuntberoepen en beroepskwalificatie.

Het Werkgelegenheidsakkoord (pdf / 0.12 MB)

Competentieagenda 2010

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners keurden op 14 mei 2007 de Competentieagenda 2010 goed. Met de competentieagenda willen ze een antwoord bieden op de sociaaleconomische uitdagingen en prioriteiten voor Vlaanderen. De competentieagenda bevat 10 prioriteiten die, over de grenzen van onderwijs en arbeidsmarkt heen, de competenties van zowel leerlingen en studenten, werkzoekenden als werknemers willen erkennen, ontwikkelen én inzetten. De competentieagenda moet dus bijdragen tot een duurzame en innovatieve groei waardoor werkzaamheid, inzetbaarheid en werkbaarheid fors verbeterd worden.

aOp 21 november 2007 ondertekenden  de Vlaamse Regering, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de interprofessionele sociale partners in het kader van de competentieagenda een samenwerkingsprotocol. De Competentieagenda en het samenwerkingsprotocol liepen eind 2010 af. De actielijnen hieruit worden echter gecontinueerd.

De volledige tekst van het akkoord (pdf)

Steden- en gemeenteplan Jeugdwerkloosheid

Op 14 oktober 2005 is het Steden- en gemeenteplan m.b.t. de jeugdwerkloosheid goedgekeurd door de leden van de Vlaamse regering. Dit plan voorziet in een aantal extra acties ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in 13 steden en gemeenten: Antwerpen, Mechelen, Ronse, Gent, Aalst, Oostende, Leuven, Hasselt, Beringen, Houthalen-Helchteren, Genk, Heusden-Zolder en Maasmechelen.

Vanaf 1 januari 2008 wordt die aanpak uitgebreid naar heel Vlaanderen. Dat betekent concreet dat jonge werkzoekenden vanaf dan kunnen rekenen op een snellere en meer geïndividualiseerde aanpak.