Recente wijzigingen ivm reglementering arbeidskaarten

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van KB 9 juni 1999 (Belgisch Staatsblad 9 november 2015) verkort de bestaande wachtperiode van zes maanden tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt naar vier maanden.

Dit betekent dat de buitenlandse onderdanen die een asielaanvraag hebben ingediend (na 31 mei 2007) en die vier maanden na hun asielaanvraag (voorheen zes maanden) nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen totdat een beslissing wordt betekend door deze laatste, of, in geval van beroep, totdat een beslissing wordt betekend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in aanmerking komen voor arbeidskaart C.

Verhuis Diensten Economische Migratie vanaf 16 november 2015

Vanaf 16 november worden de Diensten Economische Migratie Limburg en Vlaams-Brabant, en de Diensten Economische Migratie Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen samengevoegd in respectievelijk Leuven en Gent.

Vanaf 16 november zullen er dus geen bezoekers meer ontvangen worden aan het loket in Brussel, Hasselt en Brugge. Men kan vanaf die dag terecht in onze loketten te Leuven, Gent ofwel Antwerpen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 (Belgisch Staatsblad 23 juli 2015) bepaalt dat de overgangsmaatregelen ten opzichte van nieuwe EU-onderdanen (concreet enkel onderdanen uit Kroatië) volledig opgeheven worden, en dat dus alle EU-onderdanen (uitgebreid tot EER en Zwitserse bondstaat) vanaf 1 juli 2015 vrijgesteld zijn van arbeidskaarten.

Tevens werd in deze beslissing ook de regeling voor arbeidskaarten voor langdurig ingezetenen aangepast. Vanaf 1 juli 2015 dienen de langdurig ingezetenen twaalf maanden ononderbroken tewerkgesteld worden in knelpuntberoep(en), waarna ze ook vrijgesteld worden van arbeidskaarten.
Naast België hebben Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Griekenland en Spanje besloten werknemers van Kroatië vanaf 1 juli 2015 volledige toegang tot hun arbeidsmarkt te geven.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (Belgisch Staatsblad 13 februari 2015) tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De wijziging van de loonindexering voor arbeidskaarten B in categorieën hooggeschoolde (art.9,6° van KB9/6/1999), leidinggevende (art.9,7°), schouwspelartiest (art.9,15°) en voor de voorlopige arbeidsvergunning in het kader van Europese blauwe kaart (art.15/1 tot art 15/4).
 

Jaarrapport en jaarcijfers 2014 beschikbaar: download hier (pdf / 0.46 MB) (11 mei 2015).

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren