Europese blauwe kaart - Wie komt in aanmerking

Welke werknemers komen in aanmerking voor een tewerkstelling met een voorlopige arbeidsvergunning?

Onderdanen die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de zogenaamde “derdelanders”) die in België wensen te verblijven om er te werken in een hooggekwalificeerde baan, en die met het oog hierop het specifiek document de Europese blauwe kaart wensen te bekomen.

De kandidaat werknemer zal moeten beschikken over hogere beroepskwalificaties die hij moet kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of getuigschrift  conform de modaliteiten zoals hiervoor vermeld in art 15/1;

De kandidaat-werknemer moet in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst waarin een brutojaarverloning wordt voorzien van ten minste 51.882 euro in 2017 (51.494 euro in 2016), jaarlijks aanpasbaar conform artikel 15/1 tweede lid van het KB van 9 juni 1999.

Een aantal categorieën van derdelanders komen niet in aanmerking, noch voor de voorlopige arbeidsvergunning, noch voor de Europese Blauwe kaart.
Deze categorieën worden limitatief opgesomd in artikel 61/26, tweede lid van de verblijfswet van 15 december 1980.

Het betreft onder meer:

 • personen die onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, zolang deze op het grondgebied van het Rijk ter beschikking zijn gesteld (de zogenaamde “gedetacheerde” werknemers);
   
 • Personen die de status van langdurig ingezetene hebben overeenkomstig Richtlijn 2003/109/EG en het recht uitoefenen om in het Rijk te verblijven om er een economische activiteit als werknemer of zelfstandige te verrichten;
   
 • Personen die toegelaten of gemachtigd zijn tot verblijf in het Rijk als seizoensarbeider;
   
 • Personen die een aanvraag indienen om als onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG in het Rijk te mogen verblijven om een onderzoeksproject uit te voeren;
   
 • Personen die in het Rijk mogen verblijven op basis van tijdelijke bescherming of die een aanvraag in die zin heeft ingediend en in afwachting is van een besluit over de status van tijdelijke bescherming (zoals bv. de asielzoekers)
   
 • Personen wier uitzetting op feitelijke of juridische gronden is opgeschort;

 

Gezinsleden van houder

Gezinsleden van de persoon die houder is van een Europese blauwe kaart

Tijdens de geldigheidsduur van de voorlopige arbeidsvergunning komen de gezinsleden van de betrokken werknemer (nog) niet in aanmerking voor een eventuele tewerkstelling in België.

Pas nadat aan de betrokken derdelander een geldige Europese blauwe kaart werd toegekend door Dienst Vreemdelingenzaken, zullen ook de echtgenote en kinderen in aanmerking komen voor een mogelijke tewerkstelling met arbeidsvergunning en arbeidskaart B. In voorkomend geval is de eventuele goedkeuring niet onderworpen aan een voorafgaand arbeidsmarktonderzoek.

Hiertoe zal er voorafgaand door een kandidaat-werkgever bij de bevoegde Dienst Economische Migratie een arbeidsvergunning dienen te worden aangevraagd en bekomen conform de daartoe voorziene procedures.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren