Europese blauwe kaart: voorwaarden voorlopige arbeidsvergunning

De voorwaarden waaronder de werkgever deze voorlopige arbeidsvergunning zal kunnen bekomen, worden opgesomd in artikel 15/1 van het KB van 9 juni 1999 dat stelt:

De voorlopige arbeidsvergunning toegekend in het kader van het verkrijgen van een Europese blauwe kaart wordt toegekend aan de werkgevers die een buitenlandse werknemer willen tewerkstellen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de werkgever moet met de buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten van onbepaalde duur of met een duur gelijk aan of hoger dan een jaar ;
 • de buitenlandse werknemer dient een bruto jaarloon te ontvangen gelijk aan of hoger dan €52.978,00 voor 2018. Voor 2019 wordt dat bedrag verhoogd tot €53.971,00 (in 2017 bedroeg dit €51.882,00) - dit bedrag wordt ieder jaar berekend en aangepast conform artikel 37/1 van het KB van 9 juni 1999:

  "Het bezoldigingsbedrag, vermeld in artikel 15/1, eerste lid, b), wordt elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex (vermenigvuldigd met de omzettingscoëfficiënt). Het resultaat wordt afgerond op de euro.
  In het eerste lid wordt verstaan onder:
  1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;
  2° basisbedrag: het bedrag van kracht op 1 januari 2013;
  3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat aan de indexering voorafgaat;
  4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2012 met als basis 1997=100;
  5° omzettingscoëfficiënt: 0,750638."

   

 • de werknemer moet hogere beroepskwalificaties aantonen en in het bezit zijn van een diploma uitgereikt door een onderwijsinstituut erkend als hogere onderwijsinstelling door de Staat waar in het instituut is gevestigd."

Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt verstaan onder diploma van het hoger onderwijs: alle diploma’s, getuigschriften of andere opleidingstitels uitgereikt door een overheid waarbij het succesvol beëindigen wordt aangetoond van een postsecundair programma inzake hogere studies, dit betekent een geheel van lessen verstrekt door een onderwijsinstituut erkend als hoger onderwijsinstelling door de staat waar in het instituut is gevestigd, op voorwaarde dat de studies nodig voor het behalen ervan minstens drie jaar hebben geduurd.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren