Europese blauwe kaart - Aanvraagprocedure

Hoe dient de werkgever de voorlopige arbeidsvergunning aan te vragen?

De werkgever moet bij de dienst Economische Migratie die bevoegd is voor de plaats van tewerkstelling een aanvraagdossier indienen dat minimaal volgende documenten dient te bevatten:

 1. het specifieke aanvraagformulier voor het bekomen van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de Europese blauwe kaart;
   
 2. een kopie van de door de werkgever ondertekende arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar, met vermelding van het minimum bruto jaarloon van ten minste 51.882 euro (voor 2016 bedroeg dit 51.494 euro);
   
 3. kopie van diploma (bevestiging dat werknemer geslaagd is in een postsecundaire cyclus van minstens drie jaar hogere studies, die gevolgd werden aan een instituut dat als instelling voor hoger onderwijs erkend is door de Staat waarin de instelling gevestigd is);
   
 4. een kopie van het paspoort  of  van het verblijfsdocument, afhankelijk van de plaats waar de werknemer zich bevindt op het ogenblik van de aanvraag:
  • Wanneer hij nog niet in België aanwezig is: een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort;
  • Wanneer hij reeds in België aanwezig is:een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente niet ouder dan 3 maanden (bijlage 41 bis)

Het aanvraagdossier met alle voormelde documenten kan via de post worden toegestuurd of kan ook ter plaatse worden afgegeven bij de dienst Economische Migratie bevoegd voor de plaats van tewerkstelling.

Wanneer het dossier volledig en conform is zal er door de Dienst Economische Migratie binnen de 30 werkdagen een voorlopige arbeidsvergunning worden toegekend voor een periode van 12 maanden.
Bij onvolledige of onjuiste informatie vraagt de gewestelijke administratie onverwijld de ontbrekende of juiste informatie op. De beslissingstermijn van dertig dagen begint pas te lopen van zodra het dossier volledig is.
 

Wat na toekenning voorlopige arbeidsvergunning

De voorlopige arbeidsvergunning zal worden toegestuurd naar de werkgever die een kopie van deze vergunning aan zijn werknemer moet bezorgen.

De Dienst Economische Migratie brengt gelijktijdig de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte van de toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning (of - ingeval van negatieve beslissing - van de weigering tot toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning). De beslissing van de dienst Economische Migratie is immers bepalend voor het al dan niet toekennen van de Europese blauwe kaart door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De tewerkstelling mag aanvatten van zodra:

 • de werknemer in het bezit is van de kopie van de voorlopige arbeidsvergunning
 • hij wettig in België verblijft (te bewijzen aan de hand van een BIVR-beperkte duur of de electronische A-kaart, of een Visum D - B29, of een kopie van de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de werknemer gemachtigd wordt tot verblijf overeenkomstig artikel 61/27, §§2 en 3 van de wet van 15 december 1980);
 • hij een Europese blauwe kaart heeft aangevraagd (te bewijzen aan de hand van een bijlage 41bis).
   

Einde voorlopige arbeidsvergunning

Einde van de geldigheid van de voorlopige arbeidsvergunning:

De voorlopige arbeidsvergunning verliest haar geldigheid:

 • Op de dag van de uitreiking aan de werknemer van de Europese blauwe kaart
 • Op de dag van de betekening aan de werknemer door de dienst Vreemdelingenzaken van de beslissing tot weigering van de aanvraag om een Europese blauwe kaart
 • Indien de werknemer binnen de negentig dagen te rekenen vanaf de dag van de uitreiking van de voorlopige arbeidsvergunning geen aanvraag voor een Europese blauwe kaart heeft aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
   

Verplichtingen van de werkgever tijdens de duur van de tewerkstelling

 • Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15/4, 1° van het KB van 9 juni 1999 is de werkgever tijdens de eerste twee jaren van de tewerkstelling die gedekt worden door een voorlopige arbeidsvergunning en / of de Europese blauwe kaart, ertoe gehouden de bevoegde Dienst Economische Migratie te verwittigen in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst of ingeval van substantiële wijziging van de arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in voormeld artikel 15/1.
 • Wanneer niet langer voldaan wordt aan de ter zake geldende voorwaarden zal de dienst Economische Migratie de voorlopige arbeidsvergunning intrekken (indien deze op dat ogenblik nog geldig is). Wanneer echter inmiddels de Europese blauwe kaart al werd toegekend en hierdoor de voorlopige arbeidsvergunning haar geldigheid heeft verloren, dan zal de dienst Economische Migratie de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigen die in voorkomend geval de Europese blauwe kaart zal intrekken.
 • Een eventuele verdere tewerkstelling zal onderworpen worden aan de voorafgaande toekenning van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning.
   

Hernieuwing

De Europese blauwe kaart wordt door de bevolkingsdienst van de gemeente in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken een eerste keer toegekend voor een duurtijd van 13 maanden en is hernieuwbaar.
De eerste hernieuwing van de Europese blauwe kaart zal in principe opnieuw voor 13 maanden worden toegekend mits voorafgaande toekenning van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning.

Bij een eventuele tweede hernieuwing (én na twee jaar effectieve tewerkstelling met Europese blauwe kaart) is voorafgaand geen nieuwe voorlopige arbeidsvergunning meer vereist en zal het gemeentebestuur onmiddellijk een Europese blauwe kaart met een geldigheidsduur van 3 jaar kunnen uitreiken.

Na 5 jaar tewerkstelling met een Europese blauwe kaart zal de betrokkene logischerwijze in aanmerking komen voor de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.

De eventuele hernieuwing van de Europese blauwe kaart zal dus tijdens de eerste twee jaar van de tewerkstelling steeds afhankelijk zijn van de voorafgaande toekenning door de bevoegde Dienst Economische Migratie van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning aan de werkgever.

Naar analogie met de eerste aanvraag moet de werkgever twee maanden voor het einde van de geldigheid van de Europese blauwe kaart, een aanvraagdossier indienen bij de bevoegde dienst bestaande uit:

 • het specifieke aanvraagformulier voor het bekomen van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de Europese blauwe kaart;
 • een kopie van de huidige nog geldige Europese blauwe kaart;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de loonstaten van de afgelopen tewerkstellingsperiode waarin werd gewerkt onder voorlopige arbeidsvergunning en Europese blauwe kaart.

 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren