Arbeidskaart A - definitie

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De arbeidskaart A kan enkel worden toegekend aan buitenlandse werknemers die al gedurende een bepaalde tijd effectief hebben gewerkt met een geldige arbeidskaart B. Voor sommige categorieën van werknemers (zoals hooggeschoolden) komt de effectieve tewerkstelling onder arbeidskaart B evenwel niet in aanmerking voor een arbeidskaart A (zie verder bij Uitzonderingen).
 

Principe

De arbeidskaart A wordt toegekend aan diegene, die gedurende een periode van tien jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, bewijst dat hij vier jaar arbeid met een arbeidskaart B en in de loop van een wettig en ononderbroken verblijf heeft verricht.

 • deze termijn wordt teruggebracht tot drie jaar voor de onderdanen van de landen waarmee België door internationale overeenkomsten of akkoorden inzake de tewerkstelling van werknemers verbonden is;
 • deze termijnen van vier jaar en van drie jaar kunnen nogmaals met één jaar worden verminderd, indien de echtgeno(o)t(e) en/of de kinderen van de werknemer samen met hem/haar wettig in België verblijven.

Merk op: Ingevolge de omzendbrief van de federale minister van werk en in toepassing van de Europese richtlijn 2004/38/EG dient hier aan het begrip echtgenoot dezelfde toepassing te worden toegekend als deze welke is opgenomen in de verblijfswetgeving (wet van 15 december 1980, artikel 40bis §2, eerste lid 1, 1° en 2°).
 

Opmerkingen

 • de perioden van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk en die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze door een in België gevestigde werkgever werd tewerkgesteld, worden gelijkgesteld met arbeidsperioden.
 • het verblijf wordt geacht ononderbroken te zijn als de onderbreking tussen twee opeenvolgende verblijfsperioden niet meer dan één jaar beloopt of wanneer de afwezigheid het gevolg is van de dienstplicht, op voorwaarde dat de betrokken binnen zestig dagen na het volbrengen van de dienstplicht naar België terugkeert.
   

Uitzonderingen

De tewerkstelling in de volgende categorieën van arbeidskaart B komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een arbeidskaart A:

 • gespecialiseerde technici;
 • stagiairs;
 • au pair jongeren;
 • gedetacheerde werknemers;
 • navorsers en gasthoogleraren aan een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling;
 • hooggeschoolde werknemers;
 • werknemers die naar België worden gestuurd om hier een opleiding te komen volgen;
 • gezinsherenigers.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren