Arbeidskaart A - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Aanvrager

De arbeidskaart A moet worden aangevraagd door de betrokken buitenlandse werknemer zelf. Hij dient hiertoe een aanvraagdossier in bij de dienst Economische Migratie in zijn/haar provincie.
 

Het aanvraagdossier

  • een door de werknemer volledig in te vullen en te ondertekenen specifiek aanvraagformulier "Aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart A";
  • een volledig ingevuld inlichtingenblad en een kopie van de (Belgische) verblijfstitel;
  • kopies van de loonstaten van de laatste tewerkstellingsperiode met een arbeidskaart-B (indien tewerkstelling in een ander gewest: loonfiches van de volledige periode);
  • indien de werknemer voordien in een ander Gewest werd tewerkgesteld met een arbeidskaart B, dan dient tevens een kopie van deze arbeidskaart B aan het dossier te worden toegevoegd.

Belangrijk: om te kunnen nagaan of de betrokken werknemer aan alle voorwaarden voldoet, is het noodzakelijk dat het inlichtingenblad volledig en correct wordt ingevuld!
 

Administratieve afhandeling

De dienst Economische Migratie in de betrokken provincie gaat na of het dossier formeel volledig is en alle benodigde documenten bevat. De dienst Economische Migratie onderzoekt het dossier ten gronde. Indien deze van oordeel is over voldoende elementen te beschikken en er geen bijkomende inlichtingen moeten worden opgevraagd, wordt er in principe binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het dossier beslist over de aanvraag.

Is de beslissing positief dan stuurt de dienst Economische Migratie de arbeidskaart A naar de burgemeester van de gemeente waar de werknemer verblijft. Deze laatste zal betrokkene oproepen om zijn arbeidskaart A te komen afhalen bij de bevoegde gemeentediensten.

Is de beslissing negatief dan stuurt de dienst Economische Migratie een aangetekend schrijven aan betrokkene waarin de beslissing tot weigering wordt gemotiveerd, en waarbij de verschillende redenen worden opgesomd waarom de arbeidskaart A niet kan worden toegekend. Tegen deze beslissing tot weigering kan de betrokkene (indien hij wettig in België verblijft) beroep aantekenen. Om ontvankelijk te zijn dient dit beroepschrift:

  • gemotiveerd te zijn (d.w.z. geef duidelijk aan dat de genomen beslissing verkeerd is en waarom ze verkeerd is);
  • opgesteld te zijn in één van de drie landstalen;
  • te worden ingediend bij aangetekend schrijven;
  • binnen de maand na kennisgeving van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot weigering werd betekend

Alle voorgaande verplichtingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid (d.w.z. indien aan één van voorgaande verplichtingen niet werd voldaan, wordt het beroep zonder meer afgewezen, en wordt er geen verder onderzoek ten gronde gevoerd).

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren