Arbeidskaart C- Definitie

Belangrijke wijziging vanaf 1/1/2019: arbeidskaart C verdwijnt

De arbeidskaart C wordt op 1 januari 2019 afgeschaft.
Wie in aanmerking komt voor een arbeidskaart C, mag vanaf dan werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel. De toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit de specifieke verblijfssituatie van betrokkene.

U kunt dus geen arbeidskaart C meer aanvragen. Zodra u uw verblijfskaart vernieuwt, zal de nieuwe identiteitskaart een vermelding “toegang arbeid: onbeperkt” bevatten. Deze vermelding is beschrijvend, het recht op werken volgt rechtstreeks uit het KB van 2/9/2018. Heeft u hier nog vragen over, dan kan u terecht bij uw gemeente.

Wie een aanvraag arbeidskaart C voor 1 januari 2019 heeft ingediend, zal wel nog een arbeidskaart C afgeleverd krijgen.

 

 

Ben je naar België gekomen, niet in de eerste plaats om hier te komen werken, maar wel om een andere reden zoals bv. om hier te komen studeren, om je in België gevestigde familie te vervoegen, om hier asiel aan te vragen, enz…. dan zal je, indien je aan bepaalde voorwaarden beantwoordt, bij de bevolkingsdienst van je gemeente een verblijfsdocument bekomen waardoor je het recht verkrijgt om (aanvankelijk meestal tijdelijk) in die gemeente te verblijven.

Afhankelijk van de reden van je verblijf in België, zal je hier ook in sommige gevallen en mits het respecteren van bepaalde voorwaarden kunnen werken. Hiertoe dien je vooraf een arbeidskaart C aan te vragen bij de dienst Economische Migratie in je provincie.

Voor welk werk

Met een arbeidskaart C kom je in aanmerking voor om het even welke tewerkstelling in loondienst, of het nu om een contract van bepaalde of onbepaalde duur gaat, voltijds of deeltijds, seizoenarbeid, …

Je kan door een werkgever onmiddellijk worden in dienst genomen zoals om het even welke andere autochtone werknemer. De werkgever hoeft hierbij geen speciale bijkomende administratieve verplichtingen te vervullen.

Je zal je bv. ook onmiddellijk kunnen inschrijven bij één of meer publieke of private uitzendkantoren, enz…

Waar

De arbeidskaart C is geldig voor het volledige Belgische grondgebied, en kan worden aangewend voor iedere tewerkstelling in loondienst in om het even welk Gewest van het land.
Je kan dus met een arbeidskaart C die je hebt verkregen van de dienst Economische migratie in het Vlaamse Gewest, probleemloos worden aangeworven en tewerkgesteld door een Brusselse of Waalse werkgever.

Duur

De geldigheidsduur van je arbeidskaart C zal steeds uitdrukkelijk op je kaart worden vermeld.
De duur kan maximum 12 maanden bedragen, maar is mede afhankelijk van de duur van je recht op verblijf.

Zo zal je, wanneer je in België verblijft om hier te studeren, een verblijfsdocument ontvangen waarvan de duur beperkt zal zijn tot de duur van je studies.

Versus de werkgever

Een werkgever kan iemand die in het bezit is van een geldige arbeidskaart C en een geldig verblijfsdocument, onmiddellijk in dienst nemen en tewerkstellen zoals om het even welke andere werknemer.

Hij dient geen bijkomende administratieve verplichtingen te vervullen.

Wel zal de werkgever ten gepaste tijde en in zijn eigen belang, moeten verifiëren of zijn werknemer tijdig de verlenging én van zijn arbeidskaart C én zijn verblijfsdocumenten heeft aangevraagd en ook effectief heeft bekomen.
In die zin is het aangewezen dat de werkgever op geregelde tijdstippen zijn werknemer verzoekt om zijn verblijfsdocumenten en zijn arbeidskaart C voor te leggen.
Immers, wanneer de werknemer niet langer in het bezit is én van een geldige arbeidskaart C én van een geldig verblijfsvergunning, moet de tewerkstelling onmiddellijk worden stopgezet, zoniet stelt de werkgever zich bloot aan mogelijk (zeer zware) strafsancties vermeld in artikel 12, 1° a) en artikel 13, eerste lid van de wet van 30 april 1999 waarin o.m. bepaald wordt dat:

Artikel 12:
Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek worden gestraft:

  1. met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 6.000 tot 30.000 euro of met één van die straffen:
    • de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die, in strijd met de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot een vestiging;
    • ….

Wanneer de werkgever in het onder 1°, a), bedoelde geval wordt veroordeeld, kan de rechtbank de tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of volledige sluiting van de onderneming bevelen.

Artikel 13:
Al wie zich schuldig maakt aan een misdrijf bedoeld in artikel 12 is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de kosten van repatriëring, alsmede een forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van de betrokken buitenlandse werknemers en van de leden van hun gezin die onwettig in België verblijven.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren