Arbeidskaart C - Aanvraagprocedure

Belangrijke wijziging vanaf 1/1/2019: arbeidskaart C verdwijnt

 

De arbeidskaart C wordt op 1 januari 2019 afgeschaft.
Wie in aanmerking komt voor een arbeidskaart C, mag vanaf dan werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel. De toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit de specifieke verblijfssituatie van betrokkene.

U kunt dus geen arbeidskaart C  meer aanvragen. Zodra u uw verblijfskaart vernieuwt, zal de nieuwe identiteitskaart een vermelding “toegang arbeid: onbeperkt” bevatten. Deze vermelding is beschrijvend, het recht op werken volgt rechtstreeks uit het KB van 2/9/2018. Heeft u hier nog vragen over, dan kan u terecht bij uw gemeente.

Wie een aanvraag arbeidskaart C voor 1 januari 2019 heeft ingediend, zal wel nog een arbeidskaart C afgeleverd krijgen.

 

 

De aanvragen moeten door de werknemer worden ingediend bij de dienst Economische migratie in de provincie (van je verblijfplaats).

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

  1. een volledig ingevuld en door de betrokken buitenlandse onderdaan ondertekend aanvraagformulier, met aanduiding van zijn verblijfshoedanigheid (kandidaat vluchteling, student, slachtoffer mensenhandel,…) op het ogenblik van indiening van de aanvraag.
  2. een volledig ingevuld inlichtingenblad waarop door de Burgemeester van de woonplaats of zijn gemachtigde wordt bevestigd dat de inlichtingen die vermeld zijn op dit inlichtingenblad overeenstemmen met de inlichtingen in het bezit van de Gemeente;
  3. een kopie van de actuele verblijfstitel van de betrokkene;
  4. een uittreksel uit het Vreemdelingen- of Wachtregister met opgave van de verblijfshistoriek van betrokkene. Dit uittreksel dient door de betrokken buitenlandse onderdaan te worden aangevraagd bij de gemeentelijke administratie van zijn woonplaats.
    Mocht hieruit evenwel de reden van het verblijf nog niet onmiddellijk of rechtstreeks kunnen worden afgeleid in functie van de voorwaarden waaronder de arbeidskaart C kan worden toegekend, dan zal de arbeidsmigratiedienst bijkomend een voor eensluidend verklaard afschrift opvragen van de brief waarbij de beslissing van de minister of van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt medegedeeld.

 

Hoe verloopt de procedure verder?

De dienst Economische migratie stelt een onderzoek ten gronde in en gaat na of de aanvrager voldoet aan alle ter zake gestelde voorwaarden.

Indien het resultaat van dit onderzoek positief is zal door de arbeidsmigratiedienst een arbeidskaart model C worden opgemaakt.
Deze arbeidskaart zal worden toegestuurd aan de burgemeester van de gemeente waar betrokkene verblijft. Hij zal dan ook door de gemeentelijke overheid worden uitgenodigd om de arbeidskaart C te komen afhalen.

Indien het resultaat van dit onderzoek negatief is zal een weigeringsbeslissing aan de betrokkene worden betekend met opgave van de redenen waarom de aanvraag precies wordt geweigerd.

Tegen deze weigeringsbeslissing kan de betrokkene, indien hij wettig in België verblijft, beroep aantekenen.
Om ontvankelijk te zijn dient dit beroepschrift:

  • gemotiveerd te zijn (d.w.z. duidelijk aan te geven dat de genomen beslissing verkeerd is en waarom ze verkeerd is);
  • opgesteld te zijn in één van de drie landstalen;
  • te worden ingediend bij aangetekend schrijven;
  • binnen de maand na kennisgeving van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot weigering werd betekend.

Alle voorgaande verplichtingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid (d.w.z. indien aan één van voorgaande verplichtingen niet werd voldaan, wordt het beroep zonder meer afgewezen, en wordt er geen verder onderzoek ten gronde gevoerd).

Mogelijkheid tot hernieuwing?

De arbeidskaart C kan worden hernieuwd onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures als diegene die van toepassing zijn bij een eerste aanvraag.

Elke aanvraag tot hernieuwing dient in principe ten minste één maand voor het verstrijken ervan te worden ingediend onder dezelfde vorm en via dezelfde weg als voor de indiening van de initiële aanvraag.

Let wel, een arbeidskaart wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.
Het is daarom noodzakelijk om tijdig je aanvraag tot hernieuwing in te dienen opdat de geldigheidsduur van de nieuwe arbeidskaart zou kunnen aansluiten op de oude arbeidskaart, zodat een eventueel lopende tewerkstelling niet moet worden onderbroken of stopgezet.

De arbeidskaart C “verliest bovendien onmiddellijk en van rechtswege alle geldigheid van zodra de houder ervan zijn recht op verblijf of zijn machtiging tot verblijf verliest”.
Wanneer je dus nog in het bezit zou zijn van een geldige arbeidskaart C, maar je hebt inmiddels je recht op verblijf verloren of je hebt nagelaten om tijdig je recht op verblijf te laten verlengen, dan moet de lopende tewerkstelling onmiddellijk worden stopgezet (ongeacht of het om een tewerkstelling zou gaan van bepaalde duur, onbepaalde duur, bepaald werk, enz…).

Wanneer de arbeidskaart C haar geldig­heid verliest, moet je deze teruggeven aan het gemeentebestuur van je verblijfplaats in België of aan het gemeentebestuur dat de arbeidskaart heeft afgeleverd. Het gemeentebestuur zal deze kaart dan terugsturen naar de bevoegde overheid.
Indien je hebt nagelaten om je arbeidskaart terug te geven, dan kan deze worden teruggevorderd door de personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van deze reglementering.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren