Vernieuwen of verlengen van arbeidskaart B

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

Definitie

Onder verlenging of hernieuwing moet worden verstaan: “het afleveren van een nieuwe arbeidsvergunning en een nieuwe arbeidskaart B met het oog op een verdere tewerkstelling van dezelfde werknemer in hetzelfde beroep, al dan niet bij dezelfde werkgever.”

Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B kunnen worden toegekend voor een duurtijd van maximum 12 maanden. Ze zijn in principe telkens verlengbaar met een maximumduur van 12 maanden zolang de voorwaarden werden en worden nageleefd.
Hierop bestaan weliswaar enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B voor stagiairs, au-pair jongeren enz... waarvan de tewerkstelling de 12 maanden niet mag overschrijden. Ook bij arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B voor een tewerkstelling als hooggeschoolde gelden bepaalde beperkingen in duur.

De noodzaak tot verlenging of hernieuwing van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B zal zich evenwel na enkele jaren niet meer stellen vermits de betrokken werknemer na verloop van tijd in aanmerking zal komen hetzij voor een arbeidskaart A hetzij voor een onbeperkt verblijf in België.
 

Aanvrager

De aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet steeds worden ingediend door de werkgever.
Indien het om een aanvraag gaat waarbij de werkgever niet in België gevestigd is, dan kan deze laatste de aanvraag laten indienen door een in België gevestigde mandataris. De toekenning van een arbeidsvergunning aan een werkgever heeft automatisch en gelijktijdig de aflevering van een arbeidskaart B aan de betrokken werknemer tot gevolg.
De aanvraag moet evenwel uiterlijk één maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B door de werkgever worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden.
 

Het aanvraagdossier

In principe dienen bij deze aanvraag dezelfde formulieren te worden gevoegd als bij de eerste aanvraag - met uitzondering van het medisch getuigschrift dat na een eerste tewerkstelling niet langer vereist is:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • een kopie van de huidig geldige Belgische verblijfstitel;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode.

Tevens dient de werkgever het aanvraagdossier te vervolledigen met kopies van de individuele loonstaten van de betrokken werknemer van de afgelopen tewerkstellingsperiode.
Daar waar voorheen nog een inlichtingenblad vereist was, is dit niet meer nodig voor de aanvraag van een vernieuwing of verlenging van een arbeidskaart B - aangezien de persoonsgegevens van de werknemer via authentieke bronnen zoals rijks- en vreemdelingenregister door de dienst Economische migratie zelf opgevraagd wordt.

Wanneer de werknemer verder op de loonlijst van een buitenlandse onderneming blijft staan en van daaruit gedetacheerd wordt naar een Belgische onderming of werkplaats, dan is er opnieuw een fotokopie van het zogeheten "Certificate of Coverage" (CoC) noodzakelijk: dit document wordt afgeleverd door de lokale overheid waarin verklaard wordt dat de betrokken werknemer onder de sociale zekerheid van het lokale (detacherende) land blijft ressorteren. Dit kan enkel indien er een socialezekerheidsakkoord bestaat tussen België en het lokale (detacherende) land. België heeft dergelijke bilaterale akkoorden met: Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (+ apart akkoord met Québec), Chili, Democratische Republiek Congo, Filippijnen, India, Israel, Japan, Kosovo, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea. Daarnaast heeft België multilaterale akkoorden met de landen van Economische Europese Ruimte (EU+EVA) en Zwitserland;
Bij gebrek aan een dergelijk bilateraal of multilateriaal socialezekerheidsakkoord is er een fotokopie van de brief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Directie Internationale Betrekkingen) nodig (in plaats van het zogeheten "Certificate of Coverage"), waarin verklaard wordt dat de betrokken werknemer in die concrete (gedetacheerde) tewerkstelling niet onder de Belgische sociale zekerheid valt, in toepassing van het artikel 3 van de wet van 27 juni 1969.
Let op: indien er bij de voorgaande tewerkstelling reeds zo'n Certificate of Coverage ingediend werd, dient er nagegaan te worden of die eerste Certificate of Coverage nog steeds geldig is en dat dus ook de volledige vernieuwde/verlengde (gedetacheerde) tewerkstellingsperiode door dat attest gedekt is! Indien niet, dan dient er nieuw attest aan de aanvraag toegevoegd te worden.

Administratieve afhandeling

Wanneer de aanvraag volledig is, aan alle gestelde voorwaarden voldoet en ook de loonsvoorwaarden gerespecteerd zijn, zal de dienst Economische Migratie een arbeidsvergunning afleveren en toesturen aan de betrokken werkgever of aan zijn mandataris.
Gelijktijdig wordt van ambtswege voor de betrokken werknemer een arbeidskaart B afgeleverd. De arbeidskaart B wordt echter nooit rechtstreeks aan de werknemer toegestuurd, maar aan het gemeentebestuur van de woonplaats van de werknemer.
Wanneer de aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet dan zal ze worden geweigerd. De weigeringsbeslissing wordt bij aangetekend schrijven verstuurd naar de werkgever of zijn mandataris. In de beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de aanvraag werd geweigerd. Tegen deze weigeringsbeslissing kan beroep worden ingesteld.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren