Aanvraag arbeidskaart B en vergunning: hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

Aanvrager

De aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet steeds worden ingediend door de werkgever.
Indien het om een aanvraag gaat waarbij de werkgever niet in België gevestigd is, dan kan deze laatste de aanvraag laten indienen door een in België gevestigde mandataris.
De toekenning van een arbeidsvergunning aan een werkgever heeft automatisch en gelijktijdig de aflevering van een arbeidskaart B aan de betrokken werknemer tot gevolg.
 

Het aanvraagdossier

Het aanvraagdossier moet worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie waar de tewerkstelling plaatsvindt.
De dossiers kunnen zowel via de post worden toegestuurd als ter plaatse worden afgegeven. Bij toezending via de post hoeft dit niet aangetekend te gebeuren. Vermits sommige documenten (zoals het aanvraagformulier) nog steeds origineel moeten ingevuld en ondertekend worden, heeft het geen zin om aanvragen via fax of e-mail door te sturen.
Voor het aanvragen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten dienen geëigende formulieren te worden gebruikt (aanvraagformulier, arbeidsovereenkomst, geneeskundig attest, inlichtingenblad..).
 

Aanvraagformulier

Een door de werkgever of zijn mandataris volledig in te vullen en te ondertekenen formulier "Aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer". Indien het de eerste keer is dat een dergelijk formulier door de betrokken aanvrager wordt ingediend, dient zijn handtekening te worden gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats (contacteer de dienst bevolking van je woonplaats).
Wanneer het gaat om een werkgever die in het buitenland gevestigd is, moet de aanvraag worden ingediend via een mandataris die op regelmatige basis in België verblijft, en die hiertoe door de buitenlandse werkgever werd gemachtigd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient naast een schriftelijke volmacht ook een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokkene.

 

Kopie van de Belgische verblijfskaart van de mandataris

De werkgever of zijn mandataris dient een kopie (voor-en achterzijde) van zijn Belgisch verblijfsdocument toe te voegen. 
 

Geneeskundig getuigschrift

Bij de aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning voor een werknemer die een eerste keer zal worden tewerkgesteld in België, moet de werkgever een formulier toevoegen waarin een arts bevestigt dat de kandidaat-werknemer arbeidsgeschikt is, en dat niets erop wijst dat deze werknemer, wegens zijn gezondheidstoestand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden.
Dit getuigschrift moet enkel worden toegevoegd indien de werknemer nog geen twee jaar wettig in België verblijft en er zelf voor de eerste keer zal worden tewerkgesteld. Het moet gaan om een recent geneeskundig getuigschrift dat niet ouder mag zijn dan drie maanden bij indiening van de aanvraag.
Wanneer het geneeskundig attest werd afgeleverd in een land van buiten de Europese Economische Ruimte, dient het te zijn opgesteld door een geneesheer die erkend is door de Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaren van het betrokken land. Indien dit attest werd ingevuld in een andere dan één van de Gewesttalen, heeft de dienst Economische Migratie het recht om een vertaling door een beëdigde vertaler te vragen.
 

Type-arbeidsovereenkomst

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een tewerkstelling die niet valt onder één van de bijzondere categorieën zoals hooggeschoolde, leidinggevende, enz... dient aan het dossier een door beide partijen origineel ondertekende “type-arbeidsovereenkomst” te worden toegevoegd waarvan het model door de wetgever werd vastgelegd.
Het is aangewezen om in de arbeidsovereenkomst een clausule op te nemen waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat de begindatum en de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst afhankelijk worden gesteld van het voorafgaand bekomen van de vereiste arbeidsvergunning en arbeidskaart B.
 

Inlichtingenblad en een kopie van de identiteitsdocumenten van de werknemer:

  • indien de werknemer al in België aanwezig is: indien op het ogenblik van de indiening van de aanvraag de betrokken werknemer al in België aanwezig is, dan moet aan het aanvraagdossier een inlichtingenblad worden toegevoegd . Op dit modelformulier dienen alle identiteitsgegevens van de buitenlandse werknemer te worden ingevuld, evenals de gegevens die betrekking op zijn verblijf en het eventuele verblijf van zijn bloed- en aanverwanten in België, met uitdrukkelijke vermelding van de geldigheidsduur en het type verblijfsdocument waarover zij beschikken. Naast het inlichtingenblad dient tevens een kopie van de actuele (Belgische) verblijfstitel van de betrokken werknemer te worden toegevoegd.
  • indien de werknemer nog niet in België aanwezig is: in dit geval kan uiteraard geen inlichtingenblad worden toegevoegd, maar volstaat een kopie van de persoonsgegevens die zijn aangebracht op zijn (buitenlands) identiteitsdocumenten (nationaal en / of internationaal paspoort).

 

Gedetacheerde werknemer

Wanneer de werknemer op de loonlijst van een buitenlandse onderneming blijft staan en van daaruit gedetacheerd wordt naar een Belgische onderming of werkplaats, dan is er een fotokopie van het zogeheten "Certificate of Coverage" (CoC) noodzakelijk: dit document wordt afgeleverd door de lokale overheid waarin verklaard wordt dat de betrokken werknemer onder de sociale zekerheid van het lokale (detacherende) land blijft ressorteren. Dit kan enkel indien er een socialezekerheidsakkoord bestaat tussen België en het lokale (detacherende) land. België heeft dergelijke bilaterale akkoorden met: Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (+ apart akkoord met Québec), Chili, Democratische Republiek Congo, Filippijnen, India, Israel, Japan, Kosovo, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea. Daarnaast heeft België multilaterale akkoorden met de landen van Economische Europese Ruimte (EU+EVA) en Zwitserland;
Bij gebrek aan een dergelijk bilateraal of multilateriaal socialezekerheidsakkoord is er een fotokopie van de brief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Directie Internationale Betrekkingen) nodig (in plaats van het zogeheten "Certificate of Coverage"), waarin verklaard wordt dat de betrokken werknemer in die concrete (gedetacheerde) tewerkstelling niet onder de Belgische sociale zekerheid valt, in toepassing van het artikel 3 van de wet van 27 juni 1969.
 

Administratieve afhandeling

Na ontvangst van het dossier zal de bevoegde arbeidsmigratiedienst een grondig onderzoek instellen en nagaan of de aanvraag voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Indien nodig zal de dienst nog bijkomende inlichtingen en / of verduidelijkingen vragen aan de aanvrager.
 

Positieve beslissing

Wanneer de aanvraag volledig is en aan alle gestelde voorwaarden voldoet zal de dienst Economische Migratie, een arbeidsvergunning afleveren en toesturen aan de betrokken werkgever of aan zijn mandataris.
Gelijktijdig wordt van ambtswege voor de betrokken werknemer een arbeidskaart B afgeleverd. De arbeidskaart B wordt echter nooit rechtstreeks aan de werknemer toegestuurd:

  1. indien de werknemer op wettige wijze in België verblijft, zal de arbeidskaart B worden doorgestuurd naar het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De gegevens van de arbeidskaart zullen door de gemeente worden geregistreerd, waarna de betrokken werknemer door de gemeente zal worden uitgenodigd om de arbeidskaart te komen afhalen.
  2. indien de werknemer nog niet in België aanwezig is, zal de arbeidskaart B worden verstuurd naar het gemeentebestuur waar de werkgever of zijn mandataris verblijft. Deze laatste zullen door de gemeente worden uitgenodigd om de arbeidskaart B te komen afhalen. Het is ook hun verantwoordelijkheid om de arbeidskaart over te maken aan de betrokken werknemer. Na ontvangst kan de werknemer, op basis van deze arbeidskaart, een inreisvisum aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire diensten in het land waar hij verblijft.

De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden toegekend voor de duur van de in de aanvraag vermelde tewerkstellingsperiode, met een maximumduur van 12 maanden. Ook al bevat het aanvraagdossier een arbeidsovereenkomst van langere of zelfs van onbepaalde duur, dan nog zal de arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden toegekend voor een periode van maximum 12 maanden, conform de bepalingen van artikel 3 van het uitvoeringsbesluit van 9 juni 1999. Uiteraard kan ten gepaste tijde door de werkgever een aanvraag tot hernieuwing worden ingediend op basis van de initieel gesloten arbeidsovereenkomst indien deze nog van toepassing is. Het feit dat de tewerkstelling gebaseerd is op een arbeidsovereenkomst van langere of van onbepaalde duur creëert geen bijkomende rechten naar de eventuele goedkeuring of verlenging van arbeidskaarten en vergunningen.

Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten kunnen nooit met terugwerkende kracht worden toegekend. De begindatum kan dan ook nooit vroeger vallen dan de datum waarop de beslissing door de arbeidsmigratiedienst wordt genomen. De tewerkstelling mag overigens nooit beginnen vooraleer de arbeidsvergunning werd toegekend.
 

Negatieve beslissing

Wanneer de aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet dan zal ze worden geweigerd. De weigeringsbeslissing wordt bij aangetekend schrijven verstuurd naar de werkgever of zijn mandataris. In de beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de aanvraag werd geweigerd. Tegen deze weigeringsbeslissing kan beroep worden ingesteld.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren