Beroep tegen negatieve beslissing

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

De wet voorziet in een administratieve beroepsmogelijkheid wanneer een aanvraag tot arbeidsvergunning en arbeidskaart wordt geweigerd.
De modaliteiten van een dergelijk beroep worden ook uitdrukkelijk opgenomen in de weigeringsbeslissing. Het beroep is niet opschortend. Indien bijvoorbeeld een aanvraag tot hernieuwing werd geweigerd, en er wordt tegen deze weigeringsbeslissing beroep aangetekend, dan geeft het instellen van deze beroepsprocedure geen recht tot verdere tewerkstelling in afwachting van het resultaat van dit beroep.
 

De beroeper

Een beroep kan ingediend worden door de werkgever aan wie de arbeidsvergunning wordt geweigerd en door de buitenlandse werknemer die wettig in België verblijft en aan wie de arbeidskaart wordt geweigerd. De beroepers kunnen zelf het beroep instellen. Ze kunnen zich uiteraard ook laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw.
 

Plaats van beroep

Het beroep moet worden ingediend bij de bevoegde overheid. Voor het Vlaamse Gewest is dit de Vlaamse minister bevoegd voor Werk p/a:

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Economische migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel: 02 553 43 94 
 

Vormvereisten van het beroepsschrift

Om ontvankelijk te zijn dient dit beroepschrift:

  1. gemotiveerd te zijn (d.w.z. duidelijk aan te geven dat de genomen beslissing verkeerd is en waarom ze verkeerd is);
  2. opgesteld te zijn in één van de drie landstalen;
  3. te worden ingediend bij aangetekend schrijven;
  4. binnen de maand na kennisgeving van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot weigering werd betekend.

Alle voorgaande verplichtingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid :d.w.z. indien aan één van voorgaande verplichtingen niet werd voldaan, wordt het beroep zonder meer afgewezen en wordt er geen verder onderzoek ten gronde gevoerd.
 

Administratieve afhandeling

Na ontvangst van het aangetekende schrijven wordt door het Departement Werk en Sociale Economie ten behoeve van de bevoegde Vlaamse minister, een dossier samengesteld waar alle noodzakelijke en relevante gegevens worden in opgenomen.

In een aantal gevallen beschikt de Gewestminister over de mogelijkheid om “voor individuele behartigenswaardige gevallen om economische of sociale redenen” af te wijken van sommige bepalingen in de regelgeving. De artikelen waarvan de minister kan afwijken zijn echter limitatief opgesomd in de wetgeving.
Waar nuttig of gewenst zullen bijkomende adviezen worden opgevraagd bij externe diensten zoals de VDAB, de (federale of gemeentelijke) Vreemdelingendiensten, de inspectiediensten die toezicht uitoefenen op sociale, fiscale en arbeidsreglementeringen enz... Wanneer het dossier volledig is, wordt het voor beslissing ten gronde overgemaakt aan de minister.

De duurtijd van deze procedure is afhankelijk van de snelheid waarmee externe diensten hun adviezen uitbrengen maar is meestal een drietal maanden.

Na beoordeling van het dossier neemt de minister een beslissing waarbij hij uitdrukkelijk motiveert om welke redenen het beroepschrift wordt aanvaard of verworpen. Hij stuurt deze beslissing voor verder gevolg en uitvoering door naar de dienst Economische Migratie. Deze dienst zal bij aangetekend schrijven de beslissing van de minister dan mededelen aan diegene die het beroep heeft ingesteld.

Wanneer de minister het beroepschrift aanvaardt (en de initieel negatieve beslissing dus verwerpt), zal door de dienst Economische Migratie alsnog een arbeidsvergunning en een arbeidskaart worden afgeleverd in overeenstemming met de modaliteiten die in de beslissing werden opgenomen. De verdere afhandeling is identiek aan de gewone procedure.

Wanneer de minister het beroepschrift verwerpt (en de initieel negatieve beslissing dus bevestigt) kan door de beroeper eventueel tegen deze beslissing binnen de zestig dagen een aanvraag tot verbreking bij de Raad van State ingediend worden, voor overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Een dergelijk beroep bij de Raad van State is een annulatieberoep waarbij de Raad zich uiteraard in eerste instantie zal uitspreken over de wettigheid van de genomen beslissing en niet over de opportuniteit of gegrondheid ervan.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren