Nieuwe EU-onderdanen - Aanvraagprocedure

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Voor de aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep werd een aparte procedure uitgewerkt met het aanvraagformulier “aanvraag tot tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid erkende knelpuntberoepen”.

Het aanvraagdossier dient volgende documenten te bevatten:

 1. Het aanvraagformulier “aanvraag tot tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid erkende knelpuntberoepen”, origineel ingevuld en ondertekend;
 2. Een kopie van de door de werkgever ondertekende arbeidsovereenkomst.
 3. Afhankelijk van de plaats waar de werknemer zich bevindt op het ogenblik van de aanvraag:
  • Hetzij een kopie van de personalia (persoonsgegevens ) van het paspoort van de werknemer indien deze nog niet in België aanwezig is. Enkel een kopie van de persoonsgegevens van betrokkene en dus geen kopie van alle andere bladzijden van het paspoort moeten worden voorgelegd;
  • Een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de regelmatige verblijfssituatie van de werknemer bevestigt, wanneer deze reeds in België aanwezig is.

 

Het volledige aanvraagdossier wordt door de werkgever ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie (via post of afgifte)

OPMERKING: Aanvragen voor tewerkstelling seizoen- en gelegenheidswerk

(Zie verder voor uitgebreidere toelichting m.b.t. seizoenarbeid.)

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Wanneer blijkt dat het dossier volledig is (d.w.z. alle vereiste documenten zijn toegevoegd, de vereiste rubrieken zijn duidelijk leesbaar, volledig en correct ingevuld en zijn in overeenstemming met de terzake geldende wetten en reglementen), zal de Dienst Economische Migratie de arbeidsvergunning binnen de vijf werkdagen toekennen.

De arbeidsvergunning zal naar de werkgever worden verzonden.

De arbeidskaart zal worden verstuurd naar

 1. hetzij het gemeentebestuur van de verblijfplaats indien de werknemer reeds in België aanwezig is;
 2. hetzij naar het gemeentebestuur van de plaats waar de onderneming is gevestigd, indien de werknemer nog niet in België verblijft.
  De werkgever dient in voorkomend geval een kopie van deze arbeidsvergunning aan de werknemer te bezorgen, in afwachting van de aflevering van de arbeidskaart B.
  Wanneer de werkgever de arbeidskaart B ontvangt, moet hij ze onmiddellijk overmaken aan de betrokken werknemer.

Aanvragen tot hernieuwing van een tewerkstelling in een knelpuntberoep

De aanvragen tot hernieuwing van een tewerkstelling in een knelpuntberoep dienen eveneens te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier “aanvraag tot tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid erkende knelpuntberoepen”.

De aanvraag tot hernieuwing moet door de werkgever worden ingediend door verzending per post aan, of afgifte bij de dienst Economische Migratie in de provincie, en dat uiterlijk één maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B, conform de bepalingen van artikel 31 tweede lid van het KB van 9/6/99.

Het aanvraagdossier met betrekking tot de hernieuwing dient volgende stukken te bevatten:

 • het aanvraagformulier “aanvraag tot tewerkstelling van een nieuwe EU-toetreder in één van de door de bevoegde overheid erkende knelpuntberoepen”, origineel ingevuld en ondertekend;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de verblijfstitel;
 • een kopie van de loonfiches van de afgelopen periode;

 

Voortijdige beëindiging van de tewerkstelling:

De werknemer moet zijn arbeidskaart inleveren bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers stelt dat:

de buitenlandse onderdaan die het land voorgoed verlaat, moet vóór zijn vertrek de arbeidskaart teruggeven aan het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats”.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren