Stagiairs

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Onder stagiair wordt voor de toepassing van deze reglementering verstaan: “de persoon die bij een werkgever een praktische opleiding volgt als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming bevestigd door een diploma of studiegetuigschrift.” (KB 9 juni 1999, Hoofdstuk VI, Afdeling I, art.20-23).
 

Voorwaarden betreffende de stagiair:

De kandidaat stagiair moet minstens achttien jaar oud zijn en mag niet ouder dan dertig jaar zijn op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart.

De leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor stagiairs die worden aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling. In andere gevallen kan de bevoegde Gewestminister in individueel behartigenswaardige gevallen desgevallend een afwijking toestaan wanneer hiertoe door de aanvrager gegronde economische of sociale redenen worden ingeroepen.

De stagiair moet tevens de verbintenis aangaan om gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren.
 

Voorwaarden betreffende de stage:

  • voltijdse tewerkstelling;
  • maximale duur van twaalf maanden;
  • de stageovereenkomst moet vertaald zijn in de moedertaal van de stagiair, of in een andere taal die hij/zij begrijpt;
  • in de overeenkomst moet uitdrukkelijk het aantal uren van de opleiding worden vermeld, alsook het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen;
  • aan de overeenkomst moet tevens een opleidingsprogramma worden toegevoegd.

Eventueel kan door de bevoegde Gewestminister een afwijking worden toegestaan op de maximumduur van 12 maanden wanneer hiertoe door de aanvrager gegronde economische of sociale redenen worden ingeroepen. Van de andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de minimum bezoldiging) kan de Gewestminister niet afwijken, zelfs al zou het om behartigenswaardige gevallen gaan.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren