Stagiair - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

In artikel 9, 5° van het KB van 9 juni 1999 wordt in de mogelijkheid voorzien tot het bekomen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B voor 'stagiairs'. De concrete bepalingen staan vermeld in Afdeling 1 van Hoofdstuk VI:

"HOOFDSTUK VI. - Bijzondere categorieën van werknemers.

Afdeling 1. - De stagiairs.

Art. 20. Voor de toepassing van deze afdeling verstaat men onder stagiairs, de personen die een stage volgen, d.w.z. de opleiding, bij een werkgever, als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming bevestigd door een diploma of een studiegetuigschrift.

Art. 21. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot een stagiair worden slechts toegekend op voorwaarde dat de betrokkene

  • minstens achttien jaar oud en niet meer dan dertig jaar oud op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;
  • gaat de verbintenis aan gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren;

Art. 22. De stage moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

  • ze dient voltijds te zijn;
  • de duur mag de twaalf maanden niet overschrijden en mag desgevallend slechts worden verlengd voor zover de totale tewerkstellingsduur de twaalf maanden niet overschrijdt;
  • ze dient het voorwerp uit te maken van een stageovereenkomst vertaald in de moedertaal van de betrokkene, of een andere taal die hij begrijpt, en die met name het aantal uren van opleiding vermeldt alsook het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen;
  • ze dient vergezeld te zijn van een opleidingsprogramma.

Art. 23. Het artikel 21, 1° is niet van toepassing op stagiairs aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling;"

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren