Schouwspelartiesten

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Een schouwspelartiest zoals gedefinieerd in de regelgeving dient aangeworven te worden met een type-arbeidsovereenkomst, waarin de minimum bezoldiging opgenomen is.

Om in aanmerking te komen voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B mag de jaarlijkse minimum bezoldiging van de betrokkene niet lager liggen dan het bedrag van 32.886 euro berekend en aangepast conform artikel 37 van KB 9 juni 1999.

Het bedrag van de minimumbezoldiging wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is dit bedrag verhoogd tot 34.179,00 euro bruto per jaar. Vanaf 2019 bedraagt dit geïndexeerde bedrag 34.819,00 euro bruto per jaar (voor 2017: 33.471,00 euro - voor 2016: 33.221,00 euro).

De indexering gebeurt zoals bepaald bij artikel 37:

De bezoldigingsbedragen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 33°, en artikel 9, eerste lid, 6°, 7°, en 15°, worden elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

In het eerste lid wordt verstaan onder:

1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;

2° basisbedragen: de bedragen van kracht op 1 januari 2014;

3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;

4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2013 met als basis 2010=100.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren