Opleiding werknemers uit zusterbedrijf - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Onder de voorwaarden opgesomd in artikel 2,29° van KB 9 juni 1999 zijn buitenlandse werknemers die tewerkgesteld worden in een onderneming behorende tot een multinationale groep, vrijgesteld van de verplichting tot het bekomen van arbeidskaarten wanneer ze naar de Belgische zetel van deze groep dienen te komen om hier een opleiding te volgen.

Een opleiding wordt in artikel 1 van KB 9 juni 1999 gedefinieerd als: "een activiteit of een geheel van activiteiten die erop gericht is de personen die eraan deelnemen meer kennis en meer vaardigheden bij te brengen die hen moeten toelaten hun beroepswerkzaamheden efficiënter uit te oefenen. In ieder geval kan de bedrijfsgebonden opleiding niet gepaard gaan met enige productieve prestatie;".

Een (multinationale) groep wordt in datzelfde artikel gedefinieerd als: "het geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen zoals bedoeld in artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen die in ten minste drie verschillende landen gevestigd zijn."
Indien er echter niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden voor de vrijstelling in artikel 2,29°, kunnen zij alsnog in aanmerking komen voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaarten B.

In toepassing van artikel 9,18° en 19° kunnen immers arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B worden toegekend aan:

  • artikel 9,18°: "de werknemers die, hetzij geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Ruimte en die tewerkgesteld worden in een onderneming die gevestigd is in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij onderdanen zijn van een Staat die de Conventie van 14 december 1960 met betrekking tot de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft ondertekend, hetzij onderdanen zijn van een Staat bedoeld bij artikel 10, en die naar België komen om een opleiding te volgen gedurende meer dan drie kalendermaanden in de Belgische zetel van de multinationale groep tot dewelke hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die multinationale groep;"
  • artikel 9,19°: "de werknemers die, hetzij geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die tewerkgesteld worden in een onderneming die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, hetzij geen onderdanen zijn van een Staat die de Conventie van 14 december 1960 met betrekking tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft ondertekend, en die naar België komen om een opleiding te volgen in de Belgische zetel van de multinationale groep tot dewelke hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die multinationale groep;"

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren