Leidinggevende functie - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Artikel 9,7° van het KB van 9 juni 1999 voorziet in de mogelijkheid tot het afleveren van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B voor de tewerkstelling van "personen die een leidinggevende functie komen bekleden voor zover hun jaarlijks bezoldiging hoger ligt dan het bedrag van 65.771 euro berekend en aangepast conform artikel 37."

 

De hierboven vermelde aanpassing volgens artikel 37 gebeurt als volgt:

De bezoldigingsbedragen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 33°, en artikel 9, eerste lid, 6°, 7°, en 15°, worden elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

In het eerste lid wordt verstaan onder:

1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;

2° basisbedragen: de bedragen van kracht op 1 januari 2014;

3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;

4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2013 met als basis 2010=100.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren