Leidinggevende functie

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Naast het feit dat het uiteraard moet gaan om iemand die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft, is ook hier het looncriterium in belangrijke mate mede bepalend. Indien niet duidelijk zal de dienst Economische migratie een verdere omschrijving van de taakinvulling van de betrokken werknemer opvragen om de opgegeven kwalificatie te kunnen beoordelen.

Het bedrag van de minimumbezoldiging wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is dit bedrag verhoogd tot 68.356,00 euro bruto per jaar. Vanaf 2019 bedraagt dit geïndexeerde bedrag 69.637,00 euro bruto per jaar (voor 2017: 66.942,00 euro - voor 2016: 66.442,00 euro).

Voor het berekenen van het minimumbedrag worden dezelfde elementen in rekening genomen als bij de categorie van de hooggeschoolden, met name: alle sommen die op voorhand gekend zijn (brutolonen, eindejaarspremies, dubbel en enkel vakantiegeld enz...) en voordelen in natura zoals huisvesting, wagen enz... die gelden als tegenprestatie voor gepresteerde arbeid, voor zover ze uitdrukkelijk en nominatum begroot en opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst (zoals gestipuleerd in artikel 37/2 van het KB 9/6/1999: "De bezoldigingsbedragen, vermeld in (...) artikel 9, eerste lid, (...) 7°, vormen de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties, en zijn met zekerheid gekend bij aanvang van de tewerkstelling van de werknemers in België.").
Komen dus niet in aanmerking: de zogenaamde COLA's ('Cost Of Living Allowances') of de vergoedingen die meestal aan buitenlandse kaderleden worden toegekend ter compensatie van de extra kosten die hun tewerkstelling in het buitenland zou kunnen meebrengen, tevens bonussen (vergoedingen voor prestaties of verwezenlijkingen waarvan onmogelijk op voorhand geweten kan zijn in hoeverre deze uitgevoerd gaan worden en dus beloond zullen worden).

 

In tegenstelling tot de categorie van de hooggeschoolden voorziet de wetgever geen maximumduur van tewerkstelling voor leidinggevenden en komt de duur van een dergelijke tewerkstelling wel in aanmerking voor het bekomen van een arbeidskaart A op grond van gepresteerde arbeid.

 

Meer info:

 

 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren