Langdurig ingezetenen - seizoens- en gelegenheidswerk

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Vermits (in toepassing van artikel 34,6° van het KB van 9 juni 1999) enkel vergunningen mogen worden toegekend “wanneer aan de tewerkstelling inkomsten zijn verbonden die de werknemer in staat stellen in zijn behoeften of die van zijn gezin te voorzien” zullen enkel die aanvragen worden goedgekeurd waarbij:

 • een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand;
 • de werkgever de garantie biedt dat hij de betrokken werknemer ten minste 2/3 van deze periode voltijds zal tewerkstellen.
   

Hoe aanvragen

De aanvragen moeten door de werkgever (of zijn mandataris) worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie (provincie van de plaats van tewerkstelling).
Wanneer het dossier volledig en conform de regelgeving is, zal er door de dienst Economische migratie een beslissing worden genomen. Bij onvolledige of onjuiste informatie vraagt de gewestelijke administratie onverwijld de ontbrekende of juiste informatie op. Pas nadat de onvolledige of onjuiste informatie aangevuld is, wordt het dossier als volledig en conform de regelgeving beschouwd.

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de EU” ;
 • een kopie van de specifieke arbeidsovereenkomst voor bepaald werk die minimaal door de werkgever alleen ondertekend is - indien mogelijk ook ondertekend door de werknemer. Hierin dient uitdrukkelijk vermeld te staan dat er een tewerkstelling wordt aangeboden van minimum 1,5 en maximum 4,5 maand en dat de garantie geboden wordt dat de betrokken werknemer ten minste 2/3 van deze periode voltijds zal tewerkgesteld worden.
 • een kopie van het specifieke verblijfsdocument van langdurig ingezetene afgeleverd door de lidstaat waar de betrokkene dit statuut heeft verkregen;
 • wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van indiening van de aanvraag: een kopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de regelmatige verblijfssituatie van de werknemer bevestigt.

(naar downloadpagina met formulieren)

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B dient het aanvraagdossier één maand voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een buitenlandse onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft verkregen in een andere lidstaat van de EU”;
 • een kopie van de (Belgische) verblijfstitel;
 • een kopie van de specifieke arbeidsovereenkomst voor bepaald werk;
 • een kopie van de loonstaten van de volledige periode waarvoor de arbeidsvergunning was afgeleverd

(naar downloadpagina met formulieren)
 

Opmerkingen

De minimumlonen die van toepassing zijn voor seizoens- en gelegenheidswerk worden bepaald door het daartoe bevoegde Paritair Comité 144-145.

In juli 2013 werd de regeling gelegenheidsarbeid versoepeld in de landbouw- en tuinbouwsector. De bestaande tweekwartalenregel wordt afgeschaft en vervangen door een 180-dagen-regel met ingang van 1 juli 2013:

 • in de 'oude' regeling was het zo dat een werknemer maar als gelegenheidswerknemer in aanmerking kwam, voor zover hij tijdens het lopende kwartaal en de twee eraan voorafgaande kwartalen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt had, tenzij als gelegenheidsarbeider.
 • sinds1 juli 2013 zal een werknemer die in de loop van 180 dagen voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling in de landbouw- of tuinbouwsector gewerkt heeft in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider, niet in aanmerking komen als gelegenheidswerknemer.

Deze versoepeling werd gerealiseerd met het verschijnen van KB 4 juli 2013 tot wijziging van artikel 8bis van KB 28 november 1969 tot uitvoering van wet 27 juni 1969 tot herziening van besluitwet 28 december 1944.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren