Hooggeschoold personeel - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Artikel 9, 6° van het KB van 9 juni 1999 voorziet in de mogelijkheid om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen aan:

"hooggeschoold personeel, voor zover de duur van hun tewerkstelling de vier jaar niet overschrijdt en hun jaarlijkse bezoldiging hoger ligt dan het bedrag van 39.422 euro berekend en aangepast conform artikel 37; deze periode van vier jaar kan éénmaal worden verlengd met een nieuwe periode van vier jaar. De overheid die bevoegd is voor de aflevering van de arbeidskaart kan de hernieuwing van deze ondergeschikt maken aan het respecteren door de werkgever van de voorwaarden die hem bij de aflevering van de eerste arbeidskaart door die overheid werden opgelegd in het vooruitzicht van een eventuele hernieuwing ervan, en die het pro-actief bestrijden van het tekort op de arbeidsmarkt beogen en waarbij wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de risicogroepen.

De beperking van duur van de tewerkstelling bedoeld in het vorig lid is niet van toepassing voor zover de tewerkstelling niet plaatsvindt in het kader van een terbeschikkingstelling van werkne­mers in loondienst en voor zover:

  • ofwel de werknemer onderdaan is van een land, met hetwelk de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen in het kader van de uitbreiding van de Europese Unie heeft afgesloten;
  • ofwel zijn jaarlijkse bezoldiging hoger ligt dan het bedrag van 65.771 euro berekend en aangepast conform artikel 37;"

 

De hierboven vermelde aanpassing volgens artikel 37 gebeurt als volgt:

De bezoldigingsbedragen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 33°, en artikel 9, eerste lid, 6°, 7°, en 15°, worden elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

In het eerste lid wordt verstaan onder:

1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;

2° basisbedragen: de bedragen van kracht op 1 januari 2014;

3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;

4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2013 met als basis 2010=100.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren