Hooggeschoold personeel - duur van tewerkstelling

Duur van de tewerkstelling

Ten aanzien van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B geldt in het algemeen als principe dat ze kunnen worden toegekend voor een maximumduur van 12 maanden, en dat ze – mits het respecteren van de gestelde voorwaarden – onbeperkt kunnen worden verlengd met telkens opnieuw 12 maanden.
Ten aanzien van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B voor hooggeschoolde werknemers heeft de wetgever echter in een specifieke tewerkstellingsduur van maximaal twee periodes van telkens vier jaar voorzien.
Er zullen dus voor een tewerkstelling als hooggeschoolde nooit meer dan 8 opeenvolgende arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B van 12 maanden kunnen worden toegekend.

De eerste periode van 4 jaar:
Na een eerste toekenning van een arbeidsvergunning en arbeidskaart B als hooggeschoolde voor een maximumduur van 12 maanden zullen er dus (binnen deze eerste periode van vier jaar) eventueel nog drie verlengingen van telkens 12 maanden kunnen worden toegekend wanneer blijkt dat aan alle ter zake gestelde voorwaarden (zoals o.m. met betrekking tot het minimumloon) wordt voldaan.

De tweede periode van vier jaar:
Een eventuele verlenging van de vergunningen na de eerste periode van vier jaar kan door de bevoegde Gewestoverheid afhankelijk worden gemaakt van de naleving door de werkgever van specifieke voorwaarden in zijn gevoerde personeelsbeleid.
Wanneer de Gewestoverheid van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken, dan dient ze dit aan de werkgever te melden naar aanleiding van de toekenning van de eerste arbeidsvergunning. Op dit ogenblik wordt door geen enkele Gewestoverheid van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Momenteel kunnen er dus 8 opeenvolgende arbeidsvergunningen en arbeidskaarten van telkens 12 maanden voor een tewerkstelling als hooggeschoolde werknemer worden toegekend.

Tevens kan een tewerkstelling als hooggeschoolde met arbeidskaart B niet in aanmerking worden genomen voor het bekomen van een arbeidskaart A.
 

Duur in de praktijk

De beperking in duur tot maximum 8 jaar wordt voor de meeste van deze werknemers na verloop van tijd echter zonder voorwerp. Immers, na enkele jaren (mede afhankelijk van hun persoonlijke gezins- en/of werksituatie) kunnen zij - in toepassing van de federale en Europese richtlijnen ter zake – door de Dienst Vreemdelingenzaken worden toegelaten tot een onbeperkt verblijf in ons land.

In voorkomend geval zal de Dienst Vreemdelingenzaken aan de betrokken gemeentelijke administratie de opdracht geven om de beperkingen die nog op hun verblijf rusten, op te heffen. Vanaf dat ogenblik zullen de betrokken buitenlandse onderdanen geen nieuwe arbeidskaarten meer hoeven te bekomen, vermits zij zullen voldoen aan de voorwaarden van één van de categorieën opgenomen in artikel 2, 3° b) van het KB van 9/6/99 waardoor zij van rechtswege worden vrijgesteld van de verplichting tot het bekomen van arbeidskaarten.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren