Hooggeschoold personeel

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Het betreft personen die in het bezit zijn van een diploma van hoger of universitair onderwijs (of hiermee gelijkgesteld) en die een jaarlijkse bruto minimumloon verdienen.

Het diploma is dus minstens van het niveau van 'bachelor' of 'master' (tertiair onderwijsniveau) en dient uitgereikt te zijn door een onderwijsinstelling erkend door de lokaal bevoegde overheid (een diploma of getuigschrift van een private onderwijsinstelling wordt dus niet erkend).

Het bedrag van de minimumbezoldiging wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is dit bedrag verhoogd tot 40.972,00 euro bruto per jaar. Vanaf 2019 bedraagt dit geïndexeerde bedrag 41.739,00 euro bruto per jaar (voor 2017: 40.124,00 euro - voor 2016: 39.824,00 euro).

Voor het berekenen van het minimumbedrag worden dezelfde elementen in rekening genomen als bij de categorie van de leidinggevenden, met name: alle sommen die op voorhand gekend zijn (brutolonen, eindejaarspremies, dubbel en enkel vakantiegeld enz...) en voordelen in natura zoals huisvesting, wagen enz... die gelden als tegenprestatie voor gepresteerde arbeid, voor zover ze uitdrukkelijk en nominatum begroot en opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst (zoals gestipuleerd in artikel 37/2 van het KB 9/6/1999: "De bezoldigingsbedragen, vermeld in (...) artikel 9, eerste lid, 6°, (...), vormen de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties, en zijn met zekerheid gekend bij aanvang van de tewerkstelling van de werknemers in België.").
Komen dus niet in aanmerking: de zogenaamde COLA's ('Cost Of Living Allowances') of de vergoedingen die meestal aan buitenlandse kaderleden worden toegekend ter compensatie van de extra kosten die hun tewerkstelling in het buitenland zou kunnen meebrengen, tevens bonussen (vergoedingen voor prestaties of verwezenlijkingen waarvan onmogelijk op voorhand geweten kan zijn in hoeverre deze uitgevoerd gaan worden en dus beloond zullen worden).
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren