Gespecialiseerde technici - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De wetgever heeft twee vrijstellingen van arbeidskaarten en vergunningen in het KB van 9 juni 1999 voorzien voor gespecialiseerde technici:

Artikel 2,31°: "de werknemers die naar België worden gedetacheerd voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk is voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd wordt door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagt. Deze afwijking geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector, zoals hierna gedefinieerd in artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 genomen ter uitvoering van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet (I) van 27 december 2006."

Artikel 2,32°: "de buitenlandse onderdanen die als gespecialiseerde technici tewerkgesteld worden door een in het buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om dringende onderhouds- of herstellingswerken aan machines of apparaten uit te voeren die door hun werkgever geleverd werden aan de in België gevestigde onderneming, in dewelke de herstellingen of het onderhoud plaatsvinden mits hun verblijf, nodig voor de activiteiten, niet meer dan vijf dagen per maand bedraagt."

Daarnaast werd in de mogelijkheid voorzien om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen voor eventuele meer langdurige tewerkstellingen:

Artikel 9,9° van het KB van 9 juni 1999 voorziet in de mogelijkheid om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen aan: "gespecialiseerde techniekers die door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever verbonden blijven en die naar België komen om over te gaan tot de montage of het op gang brengen of de herstelling van een in het buitenland bij die werkgever vervaardigde of door hem geleverde installatie voor een periode van maximum 6 maanden".

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren