Familieverband met arbeids- of beroepskaart - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De aanvragen moeten door de werkgever (of zijn mandataris) worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie (provincie van de plaats van tewerkstelling).

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer”. Indien het de eerste keer is dat een dergelijk formulier door de betrokken aanvrager wordt ingediend, dient zijn handtekening te worden gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats (contacteer de dienst bevolking van je woonplaats).
  Wanneer het gaat om een werkgever die in het buitenland gevestigd is, moet de aanvraag worden ingediend via een mandataris die op regelmatige basis in België verblijft, en die hiertoe door de buitenlandse werkgever werd gemachtigd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient naast een schriftelijke volmacht ook een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokkene;
 • een geneeskundig attest indien vereist (wanneer nog geen twee jaar wettig verblijf in België of wanneer voordien nog niet gewerkt in België);
 • een volledig ingevuld inlichtingenblad en een kopie van de eigen (Belgische) verblijfstitel wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van indiening van de aanvraag;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een kopie van de (Belgische) verblijftitel van de andere werknemer of zelfstandige waarmee familieverband bestaat;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • in geval van detachering:
  - een fotokopie van het zogeheten "Certificate of Coverage" (CoC): het document afgeleverd door de lokale overheid dat aantoont dat de betrokken werknemer onder de sociale zekerheid van het lokale (detacherende) land blijft ressorteren. Dit kan enkel indien er een socialezekerheidsakkoord bestaat tussen België en het lokale (detacherende) land. België heeft bilaterale akkoorden met: Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (+ apart akkoord met Québec), Chili, Democratische Republiek Congo, Filippijnen, India, Israel, Japan, Kosovo, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea. Daarnaast heeft België multilaterale akkoorden met de landen van Economische Europese Ruimte (EU+EVA) en Zwitserland;
  - bij gebrek aan een dergelijk bilateraal of multilateriaal socialezekerheidsakkoord: een fotokopie van de brief van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Directie Internationale Betrekkingen) waarin verklaard wordt dat de betrokken werknemer in die concrete (gedetacheerde) tewerkstelling niet onder de Belgische sociale zekerheid valt, in toepassing van het artikel 3 van de wet van 27 juni 1969.

(naar downloadpagina met formulieren)

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B dient het aanvraagdossier één maand voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer”;
 • een kopie van de (Belgische) verblijftitel van de andere werknemer of zelfstandige waarmee familieverband bestaat;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een kopie van de loonstaten van de volledige periode waarvoor de arbeidsvergunning was afgeleverd

Daar waar voorheen nog een inlichtingenblad vereist was, is dit niet meer nodig voor de aanvraag van een vernieuwing of verlenging van een arbeidskaart B - aangezien de persoonsgegevens van de werknemer via authentieke bronnen zoals rijks- en vreemdelingenregister door de dienst Economische migratie zelf opgevraagd wordt.

(naar downloadpagina met formulieren)

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren