Familieverband met vrijgestelde categorie

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De echtgenoot en de kinderen van een buitenlandse onderdaan kunnen een arbeidskaart en arbeidsvergunning bekomen, wanneer de betreffende buitenlandse onderdaan waarmee een familieverband bestaat (als echtgenoot of kind), tijdelijk in België mag verblijven op grond van een specifiek verblijfsstatuut of op grond van een vrijgestelde tewerkstellingssituatie.

De duur van een dergelijke arbeidsvergunning en de arbeidskaart B zal echter steeds beperkt worden tot de duur van het verblijf van de betrokken buitenlandse onderdaan die het tewerkstellingsrecht opent, met een maximum van 12 maanden.

Het betreft de echtgeno(o)t(e) en kinderen van:

  • personen die in het bezit zijn van een bijzondere identiteitskaart zoals bedoeld in artikel 2,4° van het KB van 9 juni 1999;
  • de bedienaars van de erkende erediensten zoals bedoeld in artikel 2,6° van het KB;
  • het aan de commissies voor militaire begraafplaatsen verbonden personeel, dat de graven van buitenlandse militairen onderhoudt zoals bedoeld in artikel 2,7° van het KB;
  • het kaderpersoneel en vorsers in dienst van een coördinatiecentrum zoals bedoeld in artikel 2,12° van het KB;
  • de werknemers, die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die tewerkgesteld zijn door een in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde onderneming die zich naar België begeeft voor het verrichten van diensten zoals bedoeld in artikel 2,14° van het KB;
  • de in België verblijvende journalisten zoals bedoeld in artikel 2,15°van het KB;
  • de postdoctorale vreemdelingen zoals bedoeld in artikel 2,25° van het KB;
  • de onderzoekers die naar België komen om onderzoek te doen bij een erkende onderzoekinstelling in het kader van een gastovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2,26° van het KB;
  • de buitenlandse onderdanen die houder zijn van een Europese blauwe kaart uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De echtgeno(o)t(e) en kinderen van voormelde personen zullen in aanmerking komen voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B indien daartoe door een werkgever die hen wenst tewerk te stellen, een conforme aanvraag wordt ingediend.
Ingevolge de omzendbrief van de federale minister van Werk en in toepassing van de Europese richtlijn 2004/38/EG dient hier aan het (verruimde) begrip 'echtgenoot' dezelfde toepassing te worden toegekend als deze welke is opgenomen in de verblijfswetgeving (wet van 15 december 1980, artikel 10§1).

Let wel: de echtgenoot en kinderen van een vrijgestelde langdurig ingezetene vallen niet onder deze categorie - zij zijn vrijgesteld conform artikel 2/1 van het KB (in aanvulling van de vrijstelling van langdurig ingezetenen conform artikel 2,35° van KB 9/6/1999).

 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren