Duurzame lokale verankering - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Eerst en vooral dient de kandidaat-werknemer de aangetekende brief van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen hebben. Hierin wordt bevestigd dat hij aan alle voorwaarden voldoet om een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (Elektronische Identiteitskaart A) te bekomen op voorwaarde dat hij een arbeidskaart B kan voorleggen.

De kandidaat-werknemer dient een kopie van deze aangetekende brief te overhandigen aan zijn kandidaat-werkgever. De kandidaat-werkgever moet dan binnen de drie maanden na datum van verzending van deze aangetekende brief een aanvraag voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B indienen bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie.

Een aanvraag van de werkgever moet bestaan uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend specifiek aanvraagformulier "aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer die tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 een regularisatieaanvraag heeft ingediend op basis van duurzame lokale verankering";
  • één of meerdere volledig ingevulde en ondertekende specifieke arbeidsovereenkomst "arbeidsovereenkomst voor het tewerkstellen van een buitenlandse onderdaan die op het Belgisch grondgebied verblijft sinds ten minste 31 maart 2007 en die zijn verblijf wenst te regulariseren op basis van de instructie van 19 juli 2009 en van wie de aanvraag tot machtiging tot verblijf werd ingediend tussen 15 september 2009 en 15 december 2009". Deze arbeidsovereenkomst is hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar, hetzij voor onbepaalde duur. Ongeacht het arbeidsregime moet deze arbeidsovereenkomst, of deze overeenkomsten samen, een loon opbrengen dat minstens gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr.43 van 2 mei 1988 algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988. Sinds 1 juni 2016 bedraagt dit 1.531,93 euro bruto op maandbasis voor 21-jarigen (94% van dit bedrag voor 20-jarigen, 88% van dit bedrag voor 19-jarigen, 82% van dit bedrag voor 18-jarigen);
  • een kopie van de aangetekende brief van de Dienst Vreemdelingenzaken.

(naar downloadpagina met formulieren)
 

Opmerking

Het is de werkgever zelf die verantwoordelijk is voor de indiening van het dossier. Hij kan het dossier hetzij opsturen via de post hetzij persoonlijk komen afgeven op de bevoegde dienst Economische Migratie van het Departement Werk en Sociale Economie. De wijze waarop het dossier wordt ingediend zal echter op geen enkele manier en in geen enkel opzicht een betere of snellere afhandeling tot gevolg hebben. Bij persoonlijke overhandiging (in het loket) wordt het dossier immers enkel op zijn formele volledigheid gecontroleerd (m.a.w. er zal enkel worden nagegaan of alle vereiste documenten in het dossier aanwezig zijn). Er zal op dat ogenblik nooit een onderzoek naar de grond van de zaak worden uitgevoerd of een mogelijke beslissing worden meegedeeld.
 

Administratieve afhandeling

Het dossier is ontvankelijk

Als het dossier ontvankelijk is en dus alle vereiste documenten aanwezig zijn en volledig ingevuld zijn, dan onderzoekt de dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie de aanvraag ten gronde en gaat na of het dossier geen negatieve elementen bevat die een weigeringsbeslissing noodzakelijk maken.

Resultaat van het onderzoek is positief

Wanneer het resultaat van het onderzoek ten gronde positief is, zal een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B worden afgeleverd voor een geldigheidsduur conform de gevraagde periode in de toegevoegde arbeidsovereenkomst met een maximumduur van 12 maanden (waarbij de begindatum ten vroegste de datum van beslissing kan zijn).
De arbeidsvergunning wordt naar de werkgever gestuurd, de arbeidskaart B wordt naar de gemeente van de woonplaats van de werknemer gestuurd. Gelijktijdig wordt de Dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld van deze beslissing.

Resultaat van het onderzoek is negatief

Wanneer het resultaat van dit onderzoek ten gronde negatief is, dan zal de aanvraag worden geweigerd. De weigeringsbeslissing zal enkel naar de werkgever worden gestuurd gezien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden om een conform beroep in te stellen in toepassing van art.9 van de wet 30 april 1999. De Dienst Vreemdelingenzaken en de bevoegde inspectiediensten zullen gelijktijdig van deze weigeringsbeslissing worden in kennis gesteld.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren