Duurzame lokale verankering

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Ten einde de instructienota van de federale regering van 19 juli 2009 met betrekking tot de verblijfsregularisatie te kunnen uitvoeren, werd door de Koning op 7 oktober 2009 een besluit ondertekend. Door dit besluit werd het tijdelijk mogelijk voor de bevoegde Gewestoverheden om onder bepaalde voorwaarden arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B af te leveren aan een specifieke categorie van buitenlandse werknemers.

Het betreft hier de buitenlandse werknemer die, in overeenstemming met artikel 1 van het KB van 7 oktober 2009, een regularisatieaanvraag heeft ingediend en die een document van de Dienst Vreemdelingenzaken kan voorleggen waarin vermeld wordt dat:

  • hij tot een verblijf zal worden gemachtigd op voorwaarde van de toekenning van een arbeidskaart B.;
  • hij ononderbroken in België verblijft ten minste sedert 31 maart 2007;
  • tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 een regularisatieaanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend in toepassing van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of in de loop van dezelfde periode een hangende aanvraag heeft vervolledigd op basis van dezelfde wet;
  • geniet van een duurzame lokale verankering in België;
  • voldoet aan alle voorwaarden om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te bekomen voor de duur van één jaar op voorwaarde dat hij een arbeidskaart B voorlegt afgeleverd door de bevoegde gefedereerde overheid.

De regularisatieprocedure werd dus opgestart in het najaar van 2009. Hierbij werd een persoonlijke aanvraag ingediend tot het regulariseren van de (illegale) verblijfssituatie van de aanvrager. In tegenstelling daarmee kan een aanvraag voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B enkel ingediend worden door een werkgever en is de kandidaat-werknemer dus geen rechtstreeks betrokken partij.
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren