Betaalde sportbeoefenaars

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De wetgever heeft in artikel 1, 11° van het KB verduidelijkt wat onder beroepssportlui moet worden verstaan: “De sportlui aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Onder betaalde sportbeoefenaars wordt verstaan: de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt.
Om betaalde sportbeoefenaar te zijn, moeten dus twee voorwaarden vervuld zijn:  
1. men moet zich voorbereiden op en/of deelnemen aan sportcompetities of -evenementen, tegen betaling van een loon en onder het gezag van een ander persoon;
2. het loon dat men ontvangt moet een bepaalde grens overschrijden.  

De Wet Betaalde Sportbeoefenaars is bij uitbreiding ook van toepassing verklaard op de voetbal- en basketbalscheidsrechters en op de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen (trainers in andere sporttakken vallen hier dus niet onder). Daarbij geldt evenzeer als voorwaarde dat hun loon de grens moet overschrijden die nodig is om onder het toepassingsgebied van de Wet Betaalde Sportbeoefenaars te vallen.

Een minimum bezoldiging is de tweede voorwaarde: “De minimum bezoldiging voor betaalde sportbeoefenaars wordt jaarlijks door de Koning vastgesteld na advies van het Nationaal Paritair Comité van de Sport.” Dit loon geldt telkens voor een periode van 1 juli van het lopende jaar tot 30 juni van het volgende jaar. Heden bedraagt dit nog steeds 81.600 euro bruto op jaarbasis (1 juli 2018 tot 30 juni 2019), hetgeen net hetzelfde bedrag is als voorgaande periode (1 juli 2017 tot 30 juni 2018). Afgelopen jaren was dit: 78.400,00 euro (2016-2017), 76.800,00 euro (2015-2016) en 75.200,00 euro (2014-2015).
 

Meer info:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren