Werknemers buitenlandse nationaliteit - algemene principes

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

 

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten moet je vooraf een arbeidskaart bekomen

Er bestaan drie types van arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur. De aflevering van een arbeidskaart A is aan zeer strikte voorwaarden gebonden. Zij kan slechts worden toegekend aan sommige categorieën van buitenlandse werknemers die reeds meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B.
     
  • De arbeidskaart B verleent je de toestemming om één welbepaalde functie uit te oefenen bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor een periode van maximum 12 maanden. Ze kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden worden verlengd.
     
  • De arbeidskaart C geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. De arbeidskaart C kan je in principe enkel krijgen wanneer je naar België bent gekomen en er mag verblijven, niet omwille van werk, maar wel om een andere reden zoals bijvoorbeeld in het kader van een gezinshereniging, of met het statuut van student, of met subsidiaire bescherming... De arbeidskaart C wordt eveneens toegekend voor een periode van maximum 12 maanden en kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

Wie vraagt de arbeidskaarten aan?

  • De arbeidskaarten A en C vraagt men als kandidaat-werknemer zelf aan. Men dient het aanvraagdossier in bij de dienst Economische migratie in de provincie.
  • De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden door een werkgever aangevraagd. De dienst Economische Migratie levert de arbeidsvergunning af aan de werkgever en de arbeidskaart aan de werknemer.

 

Om als werkgever een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied tewerk te stellen moet je vooraf een arbeidsvergunning bekomen

De arbeidsvergunning is het document waarbij aan de werkgever de toelating wordt gegeven om een bepaalde buitenlandse werknemer tewerk te stellen, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode.

Als werkgever zal je hiertoe een aanvraagdossier moeten indienen bij de dienst Economische Migratie in uw provincie.
Je kan een arbeidsvergunning bekomen voor een periode van maximum twaalf maanden. Deze vergunning is in de meeste gevallen wel verlengbaar.
Je kan van de diensten van je werknemer enkel gebruik maken binnen de perken en onder de voorwaarden waaronder de vergunning werd toegestaan.

Je kandidaat-werknemer mag pas naar België komen nadat je de arbeidsvergunning hebt bekomen. Mocht bij indiening van je aanvraag blijken dat je kandidaat werknemer toch al in België aanwezig was, dan zal de aanvraag worden geweigerd (art.4, §2 van de wet van 30 april 1999).

Een voorbeeld:
Je dient een aanvraag in voor de tewerkstelling van een Russische onderdaan als bouwvakker, als seizoenarbeider in de fruitsector, als lasser in een metaalbedrijf… De betrokken Rus was naar België gekomen op zoek naar werk.
Dergelijke aanvraag zal worden geweigerd vermits je kandidaat-werknemer al in België aanwezig is op het ogenblik dat je je aanvraag indient.
Dit is mede een gevolg van het feit dat als algemeen principe nog steeds de migratiestop voor buitenlandse werknemers van toepassing is.
Op dit principe werden er door de wetgever de laatste decennia dusdanig veel uitzonderingen toegestaan dat er in feite van die algemene migratiestop nog weinig overblijft:

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren