VOP - Zelfstandige

Een specifieke categorie: zelfstandigen

NIEUW! Om de VOP voor zelfstandigen aantrekkelijker te maken besliste de Vlaamse Regering dat (vanaf 1/1/2019):

  • Het minimum jaarlijks netto belastbaar inkomen wordt verlaagd van € 15.000 naar € 13.500
  • Het niet realiseren van het netto belastbaar inkomen niet meer leidt tot een terugvordering van de premies die werden uitbetaald voor dat jaar, maar tot een opschorting van betaling en verrekening
  • Wanneer het netto belastbaar inkomen van € 13.500 niet gerealiseerd wordt omwille van ziekte of stopzetting, er rekening wordt gehouden met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen
  • Er een verhoging van de VOP tot maximaal 60% mogelijk is, mits motivatie en na evaluatie door VDAB. De procedure vindt u hier uitgelegd.

Procedure

Als zelfstandige kan je de VOP voor jezelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Wil je als zelfstandige de VOP voor jezelf aanvragen, laat dan eerst je beperking erkennen en vraag het recht aan op deze maatregel bij VDAB. Volg daarbij het stappenplan van VDAB.

Heb je het recht van VDAB gekregen? Dan kan je de VOP-premie aanvragen: hoe je dit doet vind je hier terug.

Zelfstandige vanaf ...

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep is geworden of vanaf 1/7/2016 zelfstandige in bijberoep is geworden of na deze data het VOP-recht heeft bekomen (en voorheen geen erkenning had voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.)

Minimum bedrijfsactiviteit

De VOP kan maar toegekend worden aan een zelfstandige voor zover deze voldoende bedrijfsactiviteit kan aantonen. Is men minder dan één jaar zelfstandig, dan zal men een attest op de leefbaarheid moeten voorleggen door een erkende organisatie. Deze erkende organisatie zal dit attest afleveren op voorwaarde dat het belastbare nettobedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is of geraamd wordt dan 13.500 euro. Het 'Attest op leefbaarheid' kan je opvragen via het 'Agentschap Innoveren & Ondernemen', via mail: info@vlaio.be of telefonisch via 0800 20 555

Is men langer dan een jaar zelfstandig, dan is deze voorgaande beoordeling niet vereist voor zover men beschikt over een fiscaal aanslagbiljet voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de VOP, dat aantoont dat het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger was dan 13.500 euro

Samengevat:

  • Minder dan 1 jaar zelfstandig: attest op leefbaarheid 
  • Meer dan 1 jaar zelfstandig: laatst ontvangen aanslagbiljet

Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger is dan 13.500 euro (op jaarbasis).

Dit document moet men opladen wanneer men als zelfstandige een aanvraag doet voor de VOP!

Berekening premie

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen (die de premie aanvragen voor zichzelf) is gelijk aan:

  • 40% gedurende het kwartaal van de aanvraag en de vier daaropvolgende kwartalen;
  • 20% vanaf het zesde kwartaal tot en met het twintigste kwartaal, op voorwaarde dat voldoende bedrijfsactiviteit kan worden aangetoond.

Bij zelfstandigen wordt voor de berekening van de VOP het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) als basis genomen. Voorbeeld: 40% van (1.593,81 euro X 3 maanden) = 1.912,57 euro per kwartaal.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.